Hoppa till huvudinnehåll

Så arbetar regeringen

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och kan på så sätt påverka samhällsutvecklingen i stort. Men regeringen är ansvarig inför riksdagen och måste ha riksdagens stöd för att kunna genomföra sin politik.

Regeringen styr riket, exempelvis genom att regeringen:

  • lägger fram lagförslag (propositioner) till riksdagen
  • verkställer riksdagens beslut
  • bestämmer över pengar som riksdagen beslutat om i budgeten
  • företräder Sverige i EU
  • ingår avtal med andra stater
  • utser höga tjänster inom staten, exempelvis generaldirektörer och landshövdingar samt
  • beslutar i ärenden som ingen annan myndighet ansvarar för.

Lagstiftningsprocessen

Regeringen lägger fram lagförslag till riksdagen

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar. De förändringar som regeringen vill genomföra formuleras i propositioner som lämnas till riksdagen att besluta om. Beroende på det politiska läget kan regeringens propositioner godkännas av riksdagen utan ändringar eller behöva omarbetas. Om propositionens innehåll inte accepteras av en majoritet av riksdagens ledamöter krävs omarbetning.

Regeringens propositioner

Regeringen verkställer riksdagsbesluten

När riksdagen har fattat ett beslut, till exempel om en ny lag eller om statsbudgeten, är det regeringens uppgift att verkställa riksdagens beslut. Om en ny lag medför att medborgarna får nya rättigheter eller skyldigheter innebär det samtidigt nya arbetsuppgifter för den myndighet som ansvarar för frågan. En stor del av regeringens arbete går därför ut på att styra de statliga myndigheterna så att nya lagar får genomslag och följs.

Regeringen företräder Sverige i EU

Regeringen företräder också Sverige i EU. Statsministern och utrikesministern deltar vid EU:s toppmöten och statsråden deltar i ministerrådets möten.

Sverige i EU

Regeringen får själv besluta i vissa frågor

Regeringen får utföra en del myndighetsuppgifter, det vill säga själv besluta i vissa ärenden, till exempel utse chefer för statliga myndigheter och besluta om fördelning av pengar till myndigheterna. De regler som regeringen utfärdar kallas förordningar.

De svenska statsråden, det vill säga ministrarna, har till skillnad från sina kolleger i många andra länder få möjligheter att fatta beslut på egen hand. Alla regeringsbeslut fattas gemensamt av regeringen först när frågan är väl genomarbetad och regeringen enig. Statsministern har det yttersta ansvaret för att regeringens politik samordnas och följer en gemensam linje.

Regeringsärende

Laddar...