Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Resultatstrategi för Bangladesh 2014-2020 Diarienummer: UF2014/51155/UD/ASO och UD2018/06988

Publicerad Uppdaterad

Denna resultatstrategi styr användningen av medel som anslås under anslagsposten 6 Asien i regleringsbrev avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för respektive budgetår. Strategin ska gälla under perioden 2014-2020 och omfattar sammantaget 1,9 miljarder svenska kronor.

Ladda ner:

Syftet med verksamheten är att bidra till att förbättra förutsättningarna för människor att lyfta sig ur fattigdom, till att demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet stärks,
och att bidra till hållbar utveckling.

Verksamheten förväntas bidra till att uppnå delmål 1, 2, 3, 4 och 5 i regeringens biståndspolitiska plattform (Skr 2013/14:131). Insatserna förväntas leda till följande resultat:

Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck (delmål 1)

 • Stärkt kapacitet att utöva demokratisk samhällsstyrning, med fokus på transparens och korruption. 
 • Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner att motverka våld mot kvinnor.
 • Stärkt kapacitet hos det civila samhället att verka för ökat ansvarsutkrävande och bidra till kunskap om demokrati, jämställdhet inklusive våld mot kvinnor, och mänskliga rättigheter.

Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning (delmål 2)

 • Stärkta förutsättningar för kvinnor att delta på arbetsmarknaden.
 • Förbättrad dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer (delmål 3)

 • Stärkt motståndskraft och förbättrad anpassningsförmåga mot klimatförändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer i utsatta områden, inklusive stärkta katastrofhanteringssystem.
 • Ökad institutionell kapacitet hos myndigheter och andra aktörer
  att bättre förvalta vattenresurser i särskilt eftersatta och utsatta
  områden.

Förbättrad grundläggande hälsa, med särskilt fokus på barn, kvinnor och sexuell och reproduktiv hälsa (delmål 4)

 • Minskad dödlighet bland barn under 5 år.
 • Fler kvinnor har tillgång till god mödrahälsovård.
 • Ökat antal människor har möjlighet att utnyttja sina rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa. 
 • Bättre tillgång till hållbara och motståndskraftiga samhällstjänster för vatten, sanitet och hygien.

Stärkt kapacitet att förebygga kriser, konflikter och katastrofer, och ökad resiliens (delmål 5)

Fokus på sårbara grupper i flyktingmottagande områden, bland värdsamhällen och rohingyaflyktingar, särskilt kvinnor och barn.

Laddar...