Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2016-2020 samt bemyndigande att ingå samarbetsavtal Diarienummer: UD2016/01031/AF

Publicerad

Svenskt utvecklingssamarbete med Liberia inom ramen för denna strategi ska bidra till freds- och statsbyggande. Syftet är att bidra till att stärka de liberianska samhällsfunktionerna och skapa förutsättningar för en fredlig, inkluderande och hållbar utveckling.

Ladda ner:

Verksamheten ska också bidra till ökad jämställdhet samt en förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Strategin ska gälla under perioden 2016-2020 och omfattar sammantaget 1350 miljoner svenska kronor, varav 1320 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor avser FBA:s verksamhet.

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

 • Stärkt kapacitet i den offentliga förvaltningen
 • Ökad rättssäkerhet
 • Ökad kapacitet hos det civila samhället att verka för ansvarsutkrävande och respekt för mänskliga rättigheter
 • Ett mer inkluderande samhälle, med fokus på ett ökat deltagande av kvinnor i politiska processer
 • Ökad respekt för och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

 • Förbättrade förutsättningar för inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, med fokus på småskaligt och hållbart lantbruk
 • Ökad produktion av och förbättrad tillgång till förnybar energi
 • Förbättrade förutsättningar för framförallt kvinnor och ungdomar till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
 • Stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld

 • Stärkt kapacitet att förebygga och hantera konsekvenserna av sexuellt och könsbaserat våld
 • Stärkta konfliktlösnings- och försoningsinitiativ på lokal och nationell nivå

FBA:s insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

 • Stärkt kapacitet hos kvinnor, män och institutioner att främja säkerhet och mänskliga rättigheter