Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016-2021 Diarienummer: UD2016/11352/AF

Publicerad

Omslagsbild strategi

Svenskt utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara inom ramen för denna strategi ska bidra till en ökad regional integration och stärkt kapacitet att möta gränsöverskridande utmaningar och möjligheter på regional nivå. Strategin ska gälla under perioden 2016–2021.

Ladda ner:

Strategin omfattar sammantaget 2700 miljoner svenska kronor varav 2670 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins (FBA:s) verksamhet.

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Förbättrad miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, minskad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att verka för hållbar förvaltning och nyttjande av gemensamma ekosystemtjänster och naturresurser

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att verka för ökad motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer, inklusive förmåga för en tryggad livsmedelsförsörjning

• Ökad produktion av och tillgång till förnybar energi

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att verka för stärkt demokrati och rättsstatens principer, jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnors och barns rättigheter

• Stärkt kapacitet hos det civila samhället och media att verka för ansvarsutkrävande och respekt för mänskliga rättigheter på regional nivå

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga och utsatta människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

• Stärkta förutsättningar för ökad ekonomisk integration och handel

• Förbättrade förutsättningar för produktiva arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor, framförallt för kvinnor och ungdomar

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att verka för hållbara lösningar av flyktingsituationer och migrationsströmmar samt tillvarata de positiva effekterna av migration

Mänsklig säkerhet och frihet från våld

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer för fred och försoning

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att motverka våldsbejakande extremism

• Ökat inflytande och deltagande av kvinnor och unga i processer för fred och försoning

Folke Bernadotteakademins (FBA) verksamhet inom ramen för strategin förväntas bidra till:

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att förebygga, lösa och hantera effekterna av väpnade konflikter

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Artikelnummer: UD 16.034