Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016-2020 Diarienummer: UD2016/17219/AME

Publicerad

Svenskt utvecklingssamarbete med Bolivia ska inom ramen för denna strategi bidra till en förbättrad miljö och hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft, demokratisk samhällsutveckling samt förbättrade möjligheter till försörjning för människor som lever i fattigdom. Samarbetet ska vidare stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare relationer. Strategin ska gälla under perioden 2016–2020 och omfatta sammantaget 750 miljoner svenska kronor.

Ladda ner:

Insatserna inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter:

  • Stärkta demokratiska institutioner, ökad kapacitet och rättssäkerhet i den offentliga förvaltningen och ökat deltagande i politiska processer.
  • Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner och civilsamhällesorganisationer att arbeta för respekt för mänskliga rättigheter med fokus på kvinnor, barn och urfolk.
  • Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner och civilsamhällesorganisationer att arbeta för jämställdhet med särskilt fokus på att motverka könsrelaterat våld.

Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer:

  • Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner och civilsamhällesorganisationer att hantera effekter av negativ miljöpåverkan och klimatförändringar.
  • Stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar på landsbygden.
  • Ökad produktivitet inom främst det småskaliga lantbruket med ett hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster, med fokus på kvinnor och urfolk.
  • Ökad tillgång till miljömässigt hållbara samhällstjänster.

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor:

  • Stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel och hållbara investeringar till gagn för en hållbar utveckling, med särskilt fokus på förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer.