Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan 2018–2022 Diarienummer: UD2017/20463/AF

Publicerad

Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan ska, inom ramen för denna strategi, bidra till hållbar fred, förbättrade förutsättningar för god samhällsservice samt stärkt motståndskraft. Strategin ska gälla under perioden 2018–2022 och omfatta sammanlagt 1 200 miljoner kronor.

Ladda ner:

Verksamheten ska bidra till följande mål:

Hållbar fred 

  • Mer inkluderande fredsprocesser, där kvinnor och unga deltar i större utsträckning.
  • Förbättrade förutsättningar för fredliga och inkluderande samhällen på lokal nivå. 

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

  • Förbättrad rättssäkerhet och ökad transparens samt stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande.
  • Förbättrade förutsättningar för kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, samt för barnets rättigheter.

Miljö, klimat, lantbruk och energi

  • Ökad och mer hållbar produktivitet inom lantbruket samt tryggare livsmedels försörjning.
  • Mer hållbar vattenresursförvaltning samt ökad tillgång till vatten och sanitet.
  • Ökad produktion av och tillgång till förnybar energi.