Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Sydsudan 2018–2022

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015, Agenda 2030, Addis Ababa Action
Agenda och klimatavtalet från Paris.

Ladda ner:

Svenskt utvecklingssamarbete med Sydsudan ska, inom ramen för denna strategi, bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle, ökad tillgång till jämlik och jämställd hälsa och utbildning samt bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom. Strategin ska gälla under perioden 2018–2022 och omfatta sammanlagt 1 500 miljoner kronor.