Finansmarknadsavdelningen

Uppdaterad

Finansmarknadsavdelningen ansvarar för frågor som rör stabilitet i det finansiella systemet, konsumentskydd på finansmarknaderna och reglering av företag, handel och tjänster på dessa marknader. Avdelningen ansvarar även för frågor som handlar om statsskuldspolitik, pensionssparande och Riksbanken samt myndighetsstyrning inom finansmarknadsområdet.

Ansvarsområden och organisation

Finansmarknadsavdelningen består av fyra enheter: Stabsenheten, Bankenheten, Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning och Värdepappersmarknadsenheten.

Chef för avdelningen är Anna Jegnell.

Stabsenheten

Stabsenheten ansvarar för avdelningens policyprocess, underlag till avdelningschefen för planering, ledning och utveckling av avdelningens verksamhet, utveckling av avdelningens administrativa rutiner samt samordning inom avdelningen av internationella frågor, enhetsöverskridande frågor, analysverksamheten och avdelningens arbete inom ramen för den statliga budgetprocessen.

Bankenheten

Bankenheten ansvarar för frågor som rör banker och deras verksamhet, insättningsgaranti och penningtvätt liksom betaltjänster och det centrala betalningssystemet. I ansvaret ingår även frågor som rör penning- och valutapolitik, valuta- och kreditreglering, Riksbanken och mer generella frågor om stabilitet i det finansiella systemet. Bankenheten ansvarar också för analys av kredit- och inlåningsmarknadernas utveckling och funktionssätt.

Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning

Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning ansvarar för frågor som rör försäkringsföretag, försäkringsförmedlare och försäkringstjänster. Frågor rörande individuellt pensionssparande, premiepensionssparande och tjänstepensionsinstitut ingår även i ansvaret. Enheten ansvarar därtill för frågor om statens betalningsmodell, statens upplåning och skuldförvaltning liksom myndighetsstyrning av följande myndigheter:

  • Allmänna pensionsfonderna
  • Finansinspektionen
  • Krigsförsäkringsnämnden
  • Riksgäldskontoret

Värdepappersmarknadsenheten

Värdepappersmarknadsenheten ansvarar för frågor som rör aktörer, handel och tjänster på värdepappersmarknaden. I ansvaret ingår även frågor om fondbolag och värdepappersfonder, marknadsmissbruk, investerarskydd och kreditvärderingsinstitut. Enheten är vidare ansvarig för analys av värdepappers- och fondmarknadernas utveckling och funktionssätt.

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.