Finansdepartementets organisation

Finansdepartementet har tre statsråd, finansminister Magdalena Andersson, finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, som också är biträdande finansminister samt civilminister Ardalan Shekarabi. Finansministern är departementschef.

Närmast under statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Varje statsråd har en politisk stab med pressekreterare och politiskt sakkunniga.

Finansdepartementet är ett av tio departement inom Regeringskansliet.

Finansdepartementet är indelat i nio avdelningar med olika ansvars- och verksamhetsområden. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Samtliga avdelningar utom rättssekretariatet och kommunikationsavdelningen är indelade i mindre enheter som motsvarar olika sakområden. Enheterna leds av enhetschefer som har titeln departementsråd.

Informationsgrafik: Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för offentlig förvaltning ansvarar för kommunal ekonomi- och lagstiftningsfrågor,myndighetsstyrning, statistik och spelreglering, statlig förvaltning, statlig arbetsgivarpolitik, för upphandlingsrätt och konsumententfrågor.

Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för samordning och stöd

Avdelningen för samordning och stöd ansvarar för personalfrågor, verksamhetsplanering och ekonomistöd.

Budgetavdelningen

Budgetavdelningen ansvarar för att leda och samordna regeringens arbete med statens budget samt för budgetpolitik, budgetreglering och budgetuppföljning.

Budgetavdelningen

Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bevakar, analyserar och bedömer den svenska ekonomins reala och offentlig-finansiella utveckling samt hur samhällets resurser används och fördelas.

Ekonomiska avdelningen

Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen ansvarar bland annat för frågor som rör stabilitet i det finansiella systemet, konsumentskydd på finansmarknaderna, statsskuldspolitik, pensionssparande samt reglering av företag, handel och tjänster på finansmarknaderna.

Finansmarknadsavdelningen

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen planerar, samordnar och utvecklar regeringens kommunikation inom finansdepartementets områden.

Internationella avdelningen

Internationella avdelningen samordnar finansdepartementets internationella frågor samt tar fram och bereder svenska ståndpunkter.

Internationella avdelningen

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet bistår departementsledningen och samtliga avdelningar utom finansmarknadsavdelningen och skatte- och tullavdelningen med råd i juridiska frågor.  

Skatte- och tullavdelningen

Skatte- och tullavdelningen ansvarar för arbetet med att utforma förslag till lagar om skatter och sociala avgifter och för tullfrågor (med undantag av de handelspolitiska aspekterna).

Skatte- och tullavdelningen

Finansdepartements organisation