Finansdepartementets organisation

Finansdepartementet har tre statsråd, finansminister Elisabeth Svantesson, finansmarknadsminister Niklas Wykman samt civilminister Erik Slottner. Finansministern är departementschef.

Närmast under statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Varje statsråd har en politisk stab med pressekreterare och politiskt sakkunniga.

Finansdepartementet är ett av tio departement inom Regeringskansliet.

Finansdepartementet är indelat i sju avdelningar med olika ansvars- och verksamhetsområden. Varje avdelning leds av en avdelningschef.  Enheterna leds av enhetschefer som har titeln departementsråd.

Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för offentlig förvaltning består av sju enheter: kommunenheten, enheten för statlig förvaltning, enheten för statlig arbetsgivarpolitik, enheten för offentlig upphandling, konsumentenheten, enheten för digital infrastruktur och säkerhet och enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen.

Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för bolag med statligt ägande

Avdelningen för bolag med statligt ägande ansvarar för frågor som rör

  • kapitalstruktur, utdelningspolicy, lönsamhetsmål samt uppdragsmål för bolag med statligt ägande,
  • utdelningsprognos för och värdering av den statliga bolagsportföljen,
  • nominering av styrelseledamöter i bolag med statligt ägande,
  • hållbart företagande i bolag med statligt ägande,
  • statens företagsägande som ställer krav på enhetlig ägarpolitik.

Budgetavdelningen

Budgetavdelningen ansvarar för att leda och samordna regeringens arbete med statens budget samt för budgetpolitik, budgetreglering och budgetuppföljning.

Budgetavdelningen

Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen ansvarar bland annat för frågor som rör stabilitet i det finansiella systemet, konsumentskydd på finansmarknaderna, statsskuldspolitik, pensionssparande samt reglering av företag, handel och tjänster på finansmarknaderna.

Finansmarknadsavdelningen

Internationella och ekonomiska avdelningen

Internationella och ekonimiska avdelningen samordnar finansdepartementets internationella frågor samt medverkar till att de politiska besluten bidrar till en hög och uthållig tillväxt, makroekonomisk stabilitet och en rättvis fördelning. Det gäller såväl i Sverige som inom EU.

Internationella och ekonomiska avdelningen

Rätts- och stabsavdelningen

Rätts- och stabsavdelningen ansvarar för administrativt stöd till den politiska ledningen, verksamhetsplanering, budgetsamordning, intendentur samt ekonomi- och it-administration. Avdelningen bistår också departementsledningen och samtliga avdelningar utom finansmarknadsavdelningen och skatte- och tullavdelningen med råd i juridiska frågor. Avdelningen består av Rättssekretariatet, Sekretariatet för politiska ledningens assistenter och Sekretariatet för verksamhetsstyrning.

Rätts- och stabsavdelningen

Skatte- och tullavdelningen

Skatte- och tullavdelningen ansvarar för arbetet med att utforma förslag till lagar om skatter och sociala avgifter och för tullfrågor (med undantag av de handelspolitiska aspekterna).

Skatte- och tullavdelningen