Finansdepartementets organisation

Uppdaterad

Finansdepartementet har tre statsråd, finansminister Magdalena Andersson, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, som också är biträdande finansminister samt civilminister Lena Micko. Finansministern är departementschef.

Närmast under statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Varje statsråd har en politisk stab med pressekreterare och politiskt sakkunniga.

Finansdepartementet är ett av elva departement inom Regeringskansliet.

Finansdepartementet är indelat i åtta avdelningar med olika ansvars- och verksamhetsområden. Varje avdelning leds av en avdelningschef.  Enheterna leds av enhetschefer som har titeln departementsråd.

Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för offentlig förvaltning ansvarar för kommunalekonomiska frågor, kommunal lagstiftning, statlig förvaltning, statlig arbetsgivarpolitik, spelreglering, upphandlingsrätt och konsumentfrågor.

Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder ansvarar bl.a. för frågor rörande bostäder och byggande, allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, byggforskning och konsumentskydd vid byggande och köp av bostäder. Avdelningen ansvarar också för frågor rörande samhällsplanering, plangenomförande, markanvändning och bebyggelseplanering, stadsutveckling och tillstånd till expropriation.

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder

Budgetavdelningen

Budgetavdelningen ansvarar för att leda och samordna regeringens arbete med statens budget samt för budgetpolitik, budgetreglering och budgetuppföljning.

Budgetavdelningen

Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bevakar, analyserar och bedömer den svenska ekonomins reala och offentlig-finansiella utveckling samt hur samhällets resurser används och fördelas.

Ekonomiska avdelningen

Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen ansvarar bland annat för frågor som rör stabilitet i det finansiella systemet, konsumentskydd på finansmarknaderna, statsskuldspolitik, pensionssparande samt reglering av företag, handel och tjänster på finansmarknaderna.

Finansmarknadsavdelningen

Internationella avdelningen

Internationella avdelningen samordnar finansdepartementets internationella frågor samt tar fram och bereder svenska ståndpunkter.

Internationella avdelningen

Rätts- och stabsavdelningen

Rätts- och stabsavdelningen ansvarar för personalfrågor, verksamhetsplanering, budgetsamordning, samt ekonomi- och it-administration. Avdelningen bistår också departementsledningen och samtliga avdelningar utom finansmarknadsavdelningen och skatte- och tullavdelningen med råd i juridiska frågor. Avdelningen består av Rättssekretariatet, Sekretariatet för verksamhetsstyrning och Personalenheten.

Skatte- och tullavdelningen

Skatte- och tullavdelningen ansvarar för arbetet med att utforma förslag till lagar om skatter och sociala avgifter och för tullfrågor (med undantag av de handelspolitiska aspekterna).

Skatte- och tullavdelningen