Budgetavdelningen på Finansdepartementet

Budgetavdelningen ansvarar för att leda och samordna arbetet med statens budget samt för budgetpolitik, budgetreglering och budgetuppföljning. Avdelningen gör även analyser av effektiviteten i samhällets resursanvändning, lämnar råd om utformningen av den ekonomiska politiken samt deltar i det ekonomisk-politiska samarbetet inom EU och OECD. Avdelningen ansvarar också för långsiktiga och strukturella frågor i ekonomin samt arbetet med EU:s budget.

Ansvarsområden och organisation

Avdelningen består av sju enheter:

  • Stabsenheten
  • Strukturenheten
  • Totaleriet
  • EU-budgetenheten
  • Enhet 1, Enhet 2 och Enhet 3 som ansvarar för kontakt och beredning med andra departement.

På avdelningen arbetar cirka 85 personer. 

Budgetavdelningens enheter

Stabsenheten

Stabsenheten ansvarar för samordning av den statliga budgetprocessen inom Regeringskansliet. Det innebär att ta fram den tidsplan som styr budgetarbetet under året och att organisera och hålla samman processen för att säkerställa att underlag levereras till den politiska ledningen i enlighet med tidsplanen. Enheten arbetar även med att förvalta och utveckla det IT-system som används för statens budgetprocess.

Ungefär 10 personer arbetar på stabsenheten. 

Strukturenheten

Strukturenheten ansvarar för att identifiera och analysera centrala strukturfrågor i svensk ekonomi ur ett nationalekonomiskt perspektiv, samt att utarbeta förslag till lämpliga åtgärder för att främja en hög och hållbar tillväxt och ett effektivt resursutnyttjande i ekonomin. Strukturenheten fungerar även som ett analytiskt stöd för alla enheter på budgetavdelningen genom analys av det offentligas roll i ekonomin. En annan arbetsuppgift är att delta i det ekonomisk-politiska samarbetet inom EU och OECD.

Ungefär 20 personer arbetar på strukturenheten. 

Totaleriet

Totaleriet har ett helhetsansvar för att sammanställa statens budget och arbetar löpande med analyser och uppföljning av prognoser och utfall. Enheten tar fram underlag för uppföljning av budgetpolitiken och ansvarar för utgiftstaket för staten. Totaleriet ansvarar också för utveckling och uppföljning av budgetprocessen och ekonomisk styrning av statlig verksamhet. Totaleriet har även det övergripande ansvaret för den statliga redovisningen.

Ungefär 15 personer arbetar på totaleriet. 

EU-budgetenheten

EU-budgetenheten ansvarar för frågor som rör EU:s gemensamma budget som förhandlingar om EU:s årliga budget, regelverk och beräkningar av EU-budgetens inkomster och utgifter och därmed Sveriges EU-avgift samt frågor som rör kontroll och revision av EU:s utgifter. Arbetet på enheten sker delvis i en internationell miljö och innebär täta kontakter med enhetens utsända personal i Bryssel samt tjänstemän inom EU och på finansdepartement i andra medlemsstater.

Ungefär 10 personer arbetar på EU-budgetenheten. 

Kontaktenheter för departementen

Alla frågor i Regeringskansliet som har finansiella eller organisatoriska konsekvenser ska beredas av de ansvariga fackdepartementen med deras kontaktpersoner på Finansdepartementets budgetavdelning. Kontaktpersonerna granskar frågorna utifrån budgetavdelningens ledstjärnor: god budgetdisciplin, hög samhällsekonomisk effektivitet och hög kostnadseffektivitet.

Enhet 1

Enheten ansvarar för att bereda frågor om försvar, rättsväsende, migration, bistånd, samhällsekonomi och finansförvaltning, skatt, tull och exekution samt bostadsfrågor. Enheten svarar också för frågor som rör finansiell stabilitet på både nationell och internationell nivå.

Ungefär 10 personer arbetar på enhet 1.

Enhet 2

Enheten ansvarar för att bereda frågor om utbildningssystemet (inklusive förskola) samt forskning och utveckling, kultur, landsbygd, energi, jämställdhet, ungdomspolitik, kommunikationer och miljö. Enheten ansvarar även för frågor om näringsliv, regional tillväxt, utrikeshandel samt statliga bolags- och ägarfrågor.

Ungefär 10 personer arbetar på enhet 2. 

Enhet 3

Enheten ansvarar för att bereda frågor om socialförsäkringar (sjukpenning, sjukersättning, föräldraförsäkring och bostadsbidrag) arbetsmarknadspolitik, pensionssystemet inklusive AP-fonder och premiepension, diskrimineringsfrågor, integration, arbetsmiljö, kommunal ekonomi samt läkemedel och sjukvård.

Ungefär 10 personer arbetar på enhet 3. 

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

E-post: [email protected]

Om du vet namnet på den du ska skicka e-post till:
[email protected]

Besöksadress: Jakobsgatan 24, Stockholm
Postadress: Finansdepartementet, budgetavdelningen, 103 33 Stockholm