Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för offentlig förvaltning består av fem enheter: kommunenheten, enheten för statlig förvaltning, enheten för statlig arbetsgivarpolitik, enheten för offentlig upphandling och konsumentenheten.

Chef för avdelningen är Bob Pernodd.

Kommunenheten

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • Sveriges indelning i kommuner och regioner
 • kommunal lagstiftning
 • förhållandet stat/kommun
 • EU:s påverkan på kommuner och regioner
 • allmänna statliga bidrag till kommuner och regioner
 • kommunalekonomisk utjämning
 • uppföljning och analys av kommunsektorns verksamhet och ekonomi
 • kommunal redovisning
 • kommunalekonomiska frågor i övrigt.

Enheten för statlig förvaltning

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • allmänna frågor om statsförvaltningen
 • övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt effektivisering inom statsförvaltningen
 • myndighetsstyrning av Statskontoret och Statens servicecenter
 • samhällsinformation
 • länsindelningen
 • länsstyrelserna
 • ändrad regional ansvarsfördelning
 • statlig lokalförsörjning.

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen
 • arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning
 • personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen
 • arbetstagare i offentliga anställningar
 • köp och försäljning av statens mark och byggnader
 • förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt
 • statistik
 • myndighetsstyrning av Arbetsgivarverket, Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, Statens fastighetsverk, Statens tjänstepensionsverk, Statistiska centralbyrån, Statens skaderegleringsnämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens överklagandenämnd, Trygghetsstiftelsen, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, Skiljenämnden för grupplivfrågor, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Hovet samt Offentliga sektorns särskilda nämnd.

Enheten för offentlig upphandling

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • lagstiftning på upphandlingsområdet
 • elektronisk upphandling
 • upphandlingsstödet och tillsynen hos Konkurrensverket
 • det internationella arbete som bedrivs på upphandlingsområdet med kopplingar till lagstiftningen framför allt i Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, samt övriga frågor
 • spelfrågor.

Konsumentenheten

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • förvaltnings- och lagstiftningsfrågor som gäller marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departements område
 • myndighetsstyrning av Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen och styrning av det statligt ägda bolaget Miljömärkning Sverige AB.

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: [email protected]
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: [email protected]

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.