Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för offentlig förvaltning består av sex enheter: kommunenheten, enheten för statlig förvaltning, enheten för statlig arbetsgivarpolitik, enheten för offentlig upphandling, konsumentenheten och enheten för digital förvaltning.

Chef för avdelningen är Bob Pernodd.

Kommunenheten

Enhetschef: Klara Cederlund

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • Sveriges indelning i kommuner och landsting,
 • kommunal lagstiftning,
 • förhållandet stat/kommun,
 • EU:s påverkan på kommuner och landsting,
 • kommuners och landstings internationella arbete,
 • allmänna statliga bidrag till kommuner och landsting,
 • kommunalekonomisk utjämning,
 • uppföljning och analys av kommunsektorns verksamhet och ekonomi,
 • kommunal redovisning,
 • kommunalekonomiska frågor i övrigt.

Enheten för statlig förvaltning

Tf enhetschef: Petter Kockum

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • allmänna frågor om statsförvaltningen,
 • övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,
 • myndighetsstyrning av Statskontoret, Statens servicecenter,
 • samhällsinformation,
 • länsindelningen,
 • länsstyrelserna,
 • ändrad regional ansvarsfördelning,
 • statlig lokalförsörjning,

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik

Enhetschef: Claes Lindgren

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
 • arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
 • personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
 • arbetstagare i offentliga anställningar.
 • köp och försäljning av statens mark och byggnader,
 • förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt,
 • statistik,
 • myndighetsstyrning av Arbetsgivarverket, Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, Statens fastighetsverk, Statens tjänstepensionsverk, Statistiska centralbyrån, Statens skaderegleringsnämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens överklagandenämnd, Trygghetsstiftelsen, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, Skiljenämnden för grupplivfrågor, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Hovet samt Offentliga sektorns särskilda nämnd.

Enheten för offentlig upphandling

Enhetschef: är Jenny Jensen

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • lagstiftning på upphandlingsområdet
 • elektronisk upphandling,
 • upphandlingsstödet och tillsynen hos Konkurrensverket, 
 • det internationella arbete som bedrivs på upphandlingsområdet med kopplingar till lagstiftningen framför allt i Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, samt övriga frågor,
 • spelfrågor.

Konsumentenheten

Enhetschef: Sophie Nordström

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • förvaltnings- och lagstiftningsfrågor som gäller marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departements område,
 • myndighetsstyrning av Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen, Resegarantinämnden och styrning av det statligt ägda bolaget Miljömärkning Sverige AB.

Enheten för digital förvaltning

Enhetschef: Malin Bohlin

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • nationell digital infrastruktur: styrning och gemensam finansiering för ökad användning av nationella tjänster och grunddata
 • digital mognad: ökad digital kompetens och effektivare it-användning och it-investeringar
 • digital innovationsförmåga: främja öppna data
 • juridik för digitalt först: ta bort onödiga hinder för samverkan och digitalisering

 

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.