Internationella och ekonomiska avdelningen

Internationella och ekonomiska avdelningen har ungefär 80 medarbetare. Avdelningschef är Thomas Bergman.

Internationella och ekonomiska avdelningen har ansvar för frågor rörande:

 • prognoser över utvecklingen av makroekonomin, offentliga finanser och inkomstfördelningen i Sverige,
 • bedömningar av effekten för sysselsättning, tillväxt, offentliga finanser och fördelning av förslag,
 • analyser över hur samhällets resurser används och fördelas samt råd om hur den ekonomiska politiken bör utformas,
 • samordning av Finansdepartementets övergripande internationella frågor samt Sveriges medverkan i internationellt ekonomiskt och finansiellt samarbete,
 • analyser och underlag för svenska positioner gällande strategiska,  finansiella och policyinriktade frågor inom Finansdepartementets ansvarsområde, inklusive internationell makroekonomisk analys, som behandlas i EU och internationella finansiella institutioner,
 • samordning av statsrådens internationella resor och möten, förfrågningar och inkommande besök,
 • långtidsutredningar.

Ansvarsområden och organisation

Internationella och ekonomiska avdelningen består av sex enheter:

 • Makroprognosenheten
 • Enheten för offentliga finanser
 • Fördelningsanalysenheten
 • Enheten för ekonomisk-politisk analys
 • Enheten för internationella finansiella institutioner
 • Enheten för EU-samordning och internationell ekonomisk politik

Internationella och ekonomiska avdelningens enheter

Makroprognosenheten

Makroprognosenheten ansvarar för att bevaka och göra prognoser för den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden. Enheten bevakar och gör prognoser för utvecklingen på de finansiella marknaderna, samt analyserar andra aktörers prognoser för svensk och internationell ekonomi. Enheten samordnar även den makroekonomiska prognosverksamheten.

Enheten har ungefär 15 medarbetare.

Enheten för offentliga finanser

Enheten för offentliga finanser analyserar och gör prognoser för offentliga sektorns skatter, inkomster i statens budget, offentliga sektorns investeringar och konsumtionsutgifter samt kommunsektorns finanser. Därtill gör enheten samhällsekonomiska analyser av frågor om kommunernas ekonomi och bedömer effekten av offentligfinansiella förslag. Enheten ansvarar också för analys och utveckling av det övergripande finanspolitiska ramverket.

Följande myndigheter är knutna till enheten:

 • Ekonomistyrningsverket,
 • Finanspolitiska rådet,
 • Konjunkturinstitutet.

Enheten har ungefär 15 medarbetare.

Fördelningsanalysenheten

Fördelningsanalysenheten ansvarar för att följa utvecklingen av hushållens disponibla inkomster samt av kvinnors och mäns disponibla inkomster. Enheten utvecklar metoder och modeller för fördelningsanalyser och analyserar effekterna av förändringar i skatte- och transfereringssystem. Enheten samordnar även hanteringen av mikromaterial.

Enheten har ungefär 15 medarbetare. 

Enheten för ekonomisk-politisk analys

Enheten för ekonomisk-politisk analys ansvarar för analys av den samlade ekonomiska politiken, långtidsutredningar och bedömning av långsiktiga reformeffekter för sysselsättning och tillväxt. Enheten ansvarar även för planering och samordning av granskningen av svensk ekonomi av EU, IMF, Norden och OECD.

Enheten har ungefär 15 medarbetare. 

Enheten för internationella finansiella institutioner

Enheten för internationella finansiella institutioner ansvarar bland annat för departementets samordning av och arbete med:

Enheten har ungefär 15 medarbetare. 

Enheten för EU-samordning och internationell ekonomisk politik

Enheten för EU- samordning och internationell ekonomisk politik ansvarar bland annat för departementets samordning av och arbete med:

 • EU:s ekonomisk-politiska samarbete
 • Ekofin-rådet
 • Ekonomiska och finansiella kommittén
 • Kommittén för ekonomisk politik
 • Europeiska rådet
 • Coreper
 • OECD
 • Nordiska ministerrådet

Enheten har ungefär 15 medarbetare. 

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: [email protected]
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: [email protected]

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.