Statens budget i siffror

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Regeringens budgetförslag för 2018 som lämnades till riksdagen i september beslutades av riksdagen i december 2017. Regeringens ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2018 lämnades till riksdagen den 16 april 2018.

Nedan finns en sammanställning av regeringens beräkningar och förslag för statens budget för åren 2017 – 2021 så som de redovisas i 2018 års ekonomiska vårproposition.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2017-2021
Miljarder kronor
2017 
(Utfall)
2018 
(Prognos)
2019 
(Prognos)
2020 
(Prognos)
2021 
(Prognos)
Inkomster 1 001 1 063 1 082 1 086 1 164
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ 930 974 993 1 015 1 024
Statsskuldsräntor m.m.² 11 14 28 18 9
Riksgäldskontorets nettoutlåning -3 2 -6 5 5
Kassamässig korrigering 2 0 0 0 0
Statens budgetsaldo 62 74 67 50 126
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Inkomster 2017-2021

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2018 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Miljarder kronor
Inkomsthuvudgrupp 2017
2018
2019
2020
2021
Statens skatteinkomster 1 050 1 106 1 126 1 128 1 208
Inkomster av statens verksamhet 27 31 30 33 34
Inkomster av försåld egendom 0 5 5 5 5
Återbetalning av lån 1 1 1 1 1
Kalkylmässiga inkomster 11 12 14 15 15
Bidrag från EU 10 12 12 12 11
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -99 -104 -107 -107 -109
Inkomster i statens budget 1 001 1 063 1 082 1 086 1 164

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO). Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som till exempel olika statliga verksamheter får.

Utgifter i statens budget 2017–2021
Miljarder kronor
Utgiftsområde 2017 (Utfall¹) 2018 (Prognos) 2019 (Beräknat) 2020 (Beräknat) 2021 (Beräknat)
1 Rikets styrelse 13,3 14,6 14,5 14,4 14,6
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 15,3 16,3 16,6 17,3 17,8
3 Skatt, tull och exekution 11,0 11,3 11,6 11,7 11,9
4 Rättsväsendet 44,1 46,4 47,2 48,6 49,2
5 Internationell samverkan 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0
6 Försvar och samhällets krisberedskap 50,4 52,7 56,3 58,2 59,3
7 Internationellt bistånd 36,7 42,7 45,5 46,7 49,1
8 Migration 40,0 19,3 10,9 9,9 9,0
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 67,4 77,5 74,0 73,5 72,6
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 101,9 98,6 95,9 94,3 93,5
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34,7 34,4 33,9 33,6 33,5
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 88,7 95,1 98,7 101,7 104,9
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 23,9 24,2 18,0 13,7 12,1
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 71,6 73,9 75,0 76,5 76,7
15 Studiestöd 19,7 21,4 24,7 26,2 27,5
16 Utbildning och universitetsforskning 71,1 75,7 80,1 83,7 84,3
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 14,5 16,0 15,9 15,9 15,3
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3,8 5,3 7,0 7,0 7,0
19 Regional tillväxt 2,8 3,7 5,0 6,0 6,0
20 Allmän miljö- och naturvård 7,8 10,6 13,2 14,7 13,3
21 Energi 3,0 3,7 3,7 3,8 2,4
22 Kommunikationer 53,2 55,6 59,4 60,7 67,1
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17,2 19,3 20,0 19,7 16,6
24 Näringsliv 6,4 7,7 7,5 7,2 6,9
25 Allmänna bidrag till kommuner 105,6 111,4 116,9 122,0 121,6
26 Statsskuldsräntor m.m. 10,6 14,1 27,7 17,7 8,7
27 Avgiften till Europeiska unionen 24,2 34,8 41,5 47,3 53,1
Minskning av anslagsbehållningar     -2,3 -1,8 -2,9
Summa utgiftsområden² 940,7 988,0 1020,5 1 032,2 1 032,8
Riksgäldskontorets nettoutlåning   -2,9 1,5 -6,2 4,6 5,1 
Kassamässig korrigering 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa utgifter   939,6 989,5 1 014,3 1 036,8 1 037,9
¹ Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2018.
² Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
Källa: Egna beräkningar