Artikel från Finansdepartementet

Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen på våren och på hösten. I samband med att förslagen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa:
Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2018–2022 så som de redovisas i 2019 års ekonomiska vårproposition.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

 

Statens budgetsaldo 2018–2022 (ur 2019 års ekonomiska vårproposition)
Miljarder kronor
2018
2019 
2020 
2021 
2022 
Inkomster 1 072 1 079 1 056 1 148 1 184
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ 975 995 1 019 1 038 1 043
Statsskuldsräntor m.m.² 14 22 28 9 9
Riksgäldskontorets nettoutlåning 2 -67 10 8 4
Kassamässig korrigering 2 -2 0 0 0
Statens budgetsaldo 80 131 -1 93 127
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2018–2022 (ur 2019 års ekonomiska vårproposition)

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2019 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Miljarder kronor
Inkomsthuvudgrupp 2018
2019
2020
2021
2022
Statens skatteinkomster 1 119,9 1 128,0 1 101,1 1 197,4 1 239,3
Inkomster av statens verksamhet 32,8 34,9 38,7 39,0 37,6
Inkomster av försåld egendom 1,8 5,0 5,0 5,0 5,0
Återbetalning av lån 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Kalkylmässiga inkomster 12,2 14,2 15,5 15,0 14,4
Bidrag från EU 12,4 12,5 12,9 12,1 9,6

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

-107,7 -116,7 -117,8 -120,9 -122,8
Inkomster i statens budget 1 072,1 1 078,5 1 056,0 1 148,2 1 183,7

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO). Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som till exempel olika statliga verksamheter får.

Utgifter 2018-2022 per utgiftsområde (ur 2019 års ekonomiska vårproposition)
Miljarder kronor          
Utgiftsområde 2018¹ (utfall) 2019 (prognos) 2020 (beräknat) 2021 (beräknat) 2022 (beräknat)
1 Rikets styrelse 14,3 15,0 14,6 14,7 14,8
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 16,0 17,0 17,9 18,2 18,6
3 Skatt, tull och exekution 11,4 11,4 11,8 12,0 12,2
4 Rättsväsendet 45,9 48,7 51,0 53,3 54,0
5 Internationell samverkan 1,9 2,3 2,0 2,0 2,0
6 Försvar och samhällets krisberedskap 53,5 59,4 64,8 70,5 71,7
7 Internationellt bistånd 42,8 44,0 45,6 47,5 49,6
8 Migration 19,6 12,8 11,5 12,0 12,6
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 78,4 80,3 83,0 82,2 79,8
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 99,7 98,3 97,0 95,8 95,1
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34,8 34,4 35,0 34,7 34,7
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 95,2 97,8 100,4 102,6 105,6
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 22,2 17,3 10,8 7,7 6,9
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 73,9 73,4 73,6 72,9 73,7
15 Studiestöd 21,1 22,6 24,8 25,6 26,7
16 Utbildning och universitetsforskning 76,0 78,1 82,6 83,5 84,4
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 16,0 15,7 15,8 15,2 15,2
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 4,6 3,1 3,2 4,5 2,9
19 Regional tillväxt 3,6 3,7 3,5 3,8 3,8
20 Allmän miljö- och naturvård 10,4 10,7 10,1 10,2 10,1
21 Energi 3,5 3,4 3,2 2,4 2,4
22 Kommunikationer 56,6 57,4 60,7 67,6 68,1
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19,6 20,2 19,6 12,2 12,0
24 Näringsliv 7,5 7,3 7,1 6,9 6,6
25 Allmänna bidrag till kommuner 111,4 120,0 124,1 124,9 124,9
26 Statsskuldsräntor m.m. 13,6 21,8 28,3 9,4 8,6
27 Avgiften till Europeiska unionen 35,0 40,4 47,3 52,7 54,1
Minskning av anslagsbehållningar     -1,6 1,9 1,0
Summa utgiftsområden² 988,5 1 016,6 1 047,6 1 046,8 1 051,9
Riksgäldskontorets nettoutlåning   2,0 -66,9 9,6 7,8 4,3
Kassamässig korrigering 1,6 -2,2 0,3 0,3 0,3
Summa utgifter  992,1 947,4 1 057,5 1 054,9 1 056,6
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2019.
² Inklusive Minskning av anslagsbehållningar.
Källa: Finansdepartementets egna beräkningar