Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen i propositioner. I samband med att budgetpropositionen och vårpropositionen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2021–2025 så som de redovisas i 2022 års vårproposition. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2021–2025 (miljarder kronor)

¹ Summan av inkomsttyperna 1000–7000.
¹·¹ Utgifterna inom utgiftsområdena 1–25 samt 27, inkl. förändring av anslagsbehållningar.
¹·² Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
¹·³ Utfasningen av Riksgäldskontorets valutalån för Riksbankens räkning beräknas minska nettoutlåningen för 2021–2023 med ca 60 miljarder kronor per år.
Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

2021 2022 2023 2024 2025
Inkomster¹ 1 191 1 286 1 250 1 296 1 332
Utgifter exkl. statsskuldsräntor ¹·¹ 1 216 1 245 1 188 1 206 1 210
Statsskuldsräntor m.m. ¹·² -1 16 7 10 11
Riksgäldskontorets nettoutlåning ¹·³ -97 -63 -62 7 9
Kassamässig korrigering -4 0 0 0 0
Statens budgetsaldo 78 88 117 74 102

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2021-2025 (miljarder kronor)
Inkomsthuvudgrupp 2021 2022 2023 2024 2025
Statens skatteinkomster 1 235 1 293 1 294 1 346 1 390
Inkomster av statens verksamhet 43 70 42 35 38
Inkomster av försåld egendom 0 5 5 5 5
Återbetalning av lån 1 1 1 1 1
Kalkylmässiga inkomster 18 18 18 20 20
Bidrag från EU m.m. 15 28 21 23 15
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -121 -128 -131 -134 -137
Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 0 0 0 0 0
Summa inkomster 1 191 1 286 1 250 1 296 1 332
Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2022 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika utgiftsområden (UO).

Utgifter 2021–2025 per utgiftsområde (miljarder kronor)
Utgiftsområde 2021 ¹ (utfall) 2022 (prognos) 2023 (beräknat) 2024 (beräknat) 2025 (beräknat)
1 Rikets styrelse 16 18 17 16 16
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 17 18 19 19 19
3 Skatt, tull och exekution 13 13 13 13 13
4 Rättsväsendet 57 62 65 69 70
5 Internationell samverkan 2 3 2 2 2
6 Försvar och samhällets krisberedskap 71 80 90 102 110
7 Internationellt bistånd 47 43 51 57 60
8 Migration 8 19 14 8 8
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 138 128 104 98 92
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 113 115 105 108 110
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38 47 52 51 51
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 101 102 103 106 109
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 6 6 6 6 5
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 92 89 85 83 84
15 Studiestöd 27 27 28 29 32
16 Utbildning och universitetsforskning 91 92 93 94 93
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 23 20 16 16 16
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 5 6 6 2 2
19 Regional tillväxt 3 4 5 4 3
20 Allmän miljö- och naturvård 17 24 17 17 12
21 Energi 3 13 3 3 3
22 Kommunikationer 72 76 76 78 82
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 20 21 19 22 21
24 Näringsliv 30 16 8 8 7
25 Allmänna bidrag till kommuner 153 157 150 154 150
26 Statsskuldsräntor m.m. -1 16 7 10 11
27 Avgiften till Europeiska unionen 52 47 44 44 46
Minskning av anslagsbehållningar -3 -4 -6
Summa utgiftsområden ² 1 215 1 261 1 195 1 215 1 220
Riksgäldskontorets nettoutlåning   -97 -63 -62 7 9
Kassamässig korrigering -4 0 0 0 0
Summa utgifter  1 114 1 198 1 133 1 222 1 229
¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2022.
² Inklusive Minskning av anslagsbehållningar.