Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen i propositioner. I samband med att budgetpropositionen och vårpropositionen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2020–2024 så som de redovisas i budgetpropositionen för 2022. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Den 24 november beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2020–2024 (miljarder kronor)

¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
³ Utfasningen av Riksgäldskontorets valutalån för Riksbankens räkning beräknas minska nettoutlåningen för 2021–2023 med omkring 60 miljarder kronor per år.
Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster 999 1 182 1 191 1 224 1 263
Utgifter exkl. statsskuldsräntor ¹ 1 171 1 245 1 185 1 154 1 169
Statsskuldsräntor m.m. ² 20 -2 12 8 7
Riksgäldskontorets nettoutlåning ³  21 -51 -60 -54 8
Kassamässig korrigering 7 -4 0 0 0
Statens budgetsaldo -221 -6 53 116 78

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2020-2024 (miljarder kronor)
Inkomsthuvudgrupp 2020 2021 2022 2023 2024
Statens skatteinkomster 1 037 1 212 1 222 1 267 1 315
Inkomster av statens verksamhet 46 43 45 39 39
Inkomster av försåld egendom 1 5 5 5 5
Återbetalning av lån 1 1 1 1 1
Kalkylmässiga inkomster 16 18 18 19 19
Bidrag från EU m.m. 14 27 28 23 14
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -117 -123 -127 -129 -130
Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 0 0 0 0 0
Summa inkomster 999 1 182 1 191 1 224 1 263
Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2022 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika utgiftsområden (UO).

Utgifter 2020–2024 per utgiftsområde (miljarder kronor)
Utgiftsområde 2020 ¹ (utfall) 2021 (prognos) 2022 (beräknat) 2023 (beräknat) 2024 (beräknat)
1 Rikets styrelse 16 17 17 17 16
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 17 17 18 18 19
3 Skatt, tull och exekution 12 13 13 13 13
4 Rättsväsendet 53 58 62 64 65
5 Internationell samverkan 2 2 2 2 2
6 Försvar och samhällets krisberedskap 63 70 77 83 91
7 Internationellt bistånd 47 47 52 54 55
8 Migration 10 9 8 8 8
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 102 145 112 103 97
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 118 114 98 99 101
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 37 38 42 41 40
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 100 100 103 105 106
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 9 7 6 6 5
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 87 97 94 87 87
15 Studiestöd 25 27 28 27 29
16 Utbildning och universitetsforskning 83 90 95 92 93
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 20 23 18 16 16
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 4 6 7 6 8
19 Regional tillväxt 3 3 5 5 4
20 Allmän miljö- och naturvård 11 18 22 17 18
21 Energi 3 4 4 3 4
22 Kommunikationer 65 76 77 76 77
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 20 21 22 20 22
24 Näringsliv 60 40 9 8 8
25 Allmänna bidrag till kommuner 158 153 152 145 149
26 Statsskuldsräntor m.m. 20 -2 12 8 7
27 Avgiften till Europeiska unionen 47 51 48 43 43
Minskning av anslagsbehållningar 0 0 -7 -3 -6
Summa utgiftsområden ² 1191 1243 1198 1162 1176
Riksgäldskontorets nettoutlåning   21 -51 -60 -54 8
Kassamässig korrigering 7 -4 0 0 0
Summa utgifter  1219 1188 1138 1108 1185
¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2022.
² Inklusive Minskning av anslagsbehållningar.