Förslag från EU-kommission diskuterades på högnivåmöte

Torsdagen den 13 februari höll EU-kommissionen i samarbete med Statsrådsberedningen ett högnivåmöte om Östersjöstrategin och EU:s övriga makroregionala strategier på svenska EU-representationen i Bryssel. På mötet diskuterade deltagarna bland annat ett förslag från EU-kommissionen om styrning och ansvarsfördelning gällande strategierna.

Samtliga medlemsländer samt de icke-medlemsländer som deltar i EU:s nuvarande och kommande makroregionala strategier var med på högnivåmötet. Under ledning av kommissionen redogjordes för utvecklingen av de två pågående strategierna för Östersjö- och Donauområdena, samt de två kommande för Adriatiska och Joniska havsregionen samt Alpregionen. De regionala strategierna berör sammanlagt 19 av EU:s 28 medlemsländer.

Förslag om styrning och ansvarsfördelning

Deltagarna diskuterade bland annat EU-kommissionens förslag om hur de olika strategierna ska styras samt hur ansvarsfördelnigen ska se ut mellan kommissionen och medlemstaterna. Förslaget kommer att förhandlas under Italiens ordförandeskap i höst. Östersjöländerna överlämnade sina gemensamma synpunkter på förslaget. Synpunkterna togs väl emot av kommissionen och av övriga medlemsstater.

Med utgångspunkt i den utvärdering som kommissionen gjort av de makroregionala strategierna diskuterades även eventuellt mervärde och hur enskilda länder själva ska kunna delta mer aktivt och inta en större ledarskapsroll.

Ett viktigt buskap från flera medlemsstater, framförallt från dem inom de nya makroregionala strategierna, var att samarbetsformen måste anpassas efter varje regions kontext.