Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: Ju2019/04271/SSK

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen förlänger Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppdrag (Ju2016/00326/SSK) att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, KOM (2009)248, i enlighet med 2016 års beslut.

MSB ska senast den 31 januari 2021 lämna en redovisning till Regeringen (Justitiedepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår.