Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Kustbevakningen att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: Ju2019/04272/SSK

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen förlänger Kustbevakningens uppdrag (Ju2016/00326) att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, KOM (2009)248, i enlighet med 2016 års beslut.

Kustbevakningen ska senast den 31 januari 2021 lämna en redovisning till Regeringen (Justitiedepartementet) med kopia till Tillväxtverket över
genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår.