Ny handlingsplan för en giftfri vardag

Publicerad

Regeringen har beslutat att Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla handlingsplanen för en giftfri vardag för att intensifiera arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

I det nya uppdraget till Kemikalieinspektionen har regeringen lagt större vikt vid att nationella förbud ska tas fram där EU-lagstiftningen inte räcker till.

Fokus på högfluorerade ämnen

Ett av fokusområdena i handlingsplanen är de svårnedbrytbara och giftiga högfluorerade ämnen som fått stor uppmärksamhet när föroreningar konstaterats i dricksvattentäkter i landet. Dessa ämnen finns bland annat i brandsläckningsskum.

Mer information om arbetet med högfluorerade ämnen

Bättre information om material i inredning och byggnation

Ett annat område i fokus är att öka informationen om vilka material som bör väljas i byggnation och inredning. Barn och unga vuxna är extra känsliga för risker förknippade med gifter och arbetet ska därför fokusera på att skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas ska vara fria från gifter.

Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Handlingsplanen har också ett bredare angreppssätt än tidigare i och med att Naturvårdsverket får ett särskilt uppdrag under 2015-2016 om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Verket ska bland annat kartlägga vilka avfallsströmmar som bör hanteras på särskilt sätt på grund av innehåll av särskilt farliga ämnen och risk för exponering samt vid behov föreslå åtgärder på ny behandlingsteknik för att säkerställa giftfria kretslopp av material.

Kemikalieinspektionen ska där det är lämpligt lämna förslag till nationell lagstiftning mot farliga kemikalier när EU-lagstiftningen inte ger ett tillräckligt skydd.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om handlingsplan för att genomföra strategin om en giftfri vardag och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015–2017

Regeringsuppdrag: Uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Berörda miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är centralt för att uppnå målet om en giftfri vardag.