Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Högfluorerade ämnen - en viktig del i handlingsplanen för en giftfri vardag

Publicerad · Uppdaterad

Kemikalieinspektionen har i uppdrag av regeringen att genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. Ett av fokusområdena i handlingsplanen är de svårnedbrytbara och giftiga högfluorerade ämnen som fått stor uppmärksamhet när föroreningar konstaterats i dricksvattentäkter i landet.

I uppdraget om en giftfri vardag ska Kemikalieinspektionen tillsammans med andra myndigheter kartlägga användningen av högfluorerade ämnen och förekomsten av alternativa ämnen och material samt ge förslag på åtgärder för att minska användningen av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum. 

Kemikalieinspektionen ska ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen för att förhindra att de förekommer i svenska kommuners grundvattentäkter. Tillsammans med de nätverk av myndigheter och aktörer som bildats sedan problemen med högfluorerade ämnen uppmärksammades ska Kemikalieinspektionen öka kunskapen om ämnena. Kemikalieinspektionen ska också verka för att en handlingsplan initieras inom EU.

Riktvärden och screening ska höja kunskapen om problemen

Regeringen har gett Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning i uppdrag att genomföra en screening av miljögifter, däribland högfluorerade ämnen, i yt- och grundvatten. Undersökningen ska ge en bild av var föroreningarna finns och hur allvarliga de är. I uppdraget anges också att myndigheterna ska analysera resultatet och ge förslag till vidare åtgärder.

Regeringen har även gett Statens Geotekniska Institut i uppdrag att ta fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark- och grundvatten under 2015. För det fall undersökningar visar att föroreningar finns ger riktvärdena kommuner och myndigheter en uppfattning om hur allvarlig föroreningarna är och därmed en indikation på om åtgärder bör vidtas.

Om regeringsuppdraget till Kemikalieinspektionen - ny handlingsplan för en giftfri vardag

Genvägar

Högfluorerade ämnen (PFAS) har hittats i grundvattentäkter i flera svenska kommuner. I en del fall har halterna varit så höga att enskilda brunnar och enskilda vattenverk behövts tas ur bruk. Det är främst perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluorhexansulfonat (PFHxS) som hittats i grundvatten. Ämnena ger inga akuta hälsoproblem men de lagras i kroppen.