Uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp Diarienummer: M2015/376/Ke

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet med farliga ämnen i ett livscykelperspektiv. Verket ska därför intensifiera arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att på ett kostnadseffektivt sätt ytterligare stimulera en mer resurseffektiv avfallshantering som främjar ökad materialåtervinning och avfallsförebyggande åtgärder inklusive att minska risker med farliga ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen ur kretsloppet.

Naturvårdsverket ska genomföra uppdraget i samverkan med Kemikalieinspektionen. Under uppdraget ska Naturvårdsverket ha dialog även med övriga berörda instanser och aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2016.