Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Prisbasbeloppet fastställt

Publicerad Uppdaterad

Regeringen fastställde den 25 augusti 2016 prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 44 800 kronor respektive 45 700 kronor för år 2017. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 45 200 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

Inkomstindex, inkomstbasbelopp, balanstal, dämpat balanstal, balansindex år 2017

  • Inkomstindex: 168,16
  • Inkomstbasbelopp: 61 500
  • Balanstal: 1,0201
  • Dämpat balanstal: 1,0067
  • Balansindex: 166,39

Inkomstbasbelopp och inkomstindex

Inkomstbasbeloppet för 2016 är fastställt till 59 300 kronor och inkomstindex till 162,14.

Den högsta inkomst som ger rätt till ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för år 2016 en månadsinkomst på 39 879 kronor. Denna inkomst motsvarar för år 2017 en månadsinkomst på 41 358 kronor.

Inkomstindex används för att för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspensionen.

Balanstal och balansindex

Varje år fastställs ett balanstal genom att ålderspensionssystemets skulder jämförs med dess inkomster. Balanstalet för 2016 är 1,0375. Den automatiska balanseringen i ålderspensionssystemet ska garantera att skulderna över tiden inte överstiger systemets inkomster, det vill säga säkra ålderspensionssystemets finansiella ställning på sikt.

Om balanstalet för ett år skulle ligga under 1,0000 det vill säga om skulderna överstiger inkomsterna aktiveras den automatiska balanseringen och ett balansindex fastställs. Balansindex för år 2016 är 159,37. Detta ska sedan användas vid beräkningen av ålderspensionerna i stället för inkomstindex.

I syfte att minska variationer i pensionsutbetalningarna under en balanseringsperiod tillämpas från och med 2017 det dämpade balanstalet vid beräkningen av balansindex.

Laddar...