Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 10 september 2015

Publicerad

Förordningsändringar för genomförande av ändringar i batteridirektivet och anpassning av det svenska kvicksilverförbudet till Reach

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som i huvudsak innebär följande:

– Undantagen från förbudet att batterier inte får innehålla mer än 0,0005 % kvicksilver och 0,002 % kadmium för batterier av knappcellstyp och för batterier i sladdlösa elektriska handverktyg tas bort. Undantagen upphör att gälla den 1 oktober 2015 respektive den 31 december 2016.

– Kraven på utformningen av apparater som innehåller batterier justeras och krav på bruksanvisning läggs till.

– Det förtydligas att i de fall Reach innehåller ett motsvarande förbud som de svenska kvicksilverreglerna är det Reach som är tillämpligt och att de användningar som är undantagna från förbuden i Reach är undantagna även från det svenska kvicksilverförbudet.

– Förslaget undantar inte porosimetrar, kvicksilverelektroder för användning i voltametri och kvicksilversonder som används för att bestämma spänning med kapacitansmetoden från det svenska kvicksilverförbudet. Det trots att mätinstrumenten kan anses falla inom det harmoniserade området. Möjligheten till dispens anses i dagsläget tillräckligt

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU av den 20 november 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg och knappceller med låg kvicksilverhalt och om upphävande av kommissionens beslut 2009/603/EG
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
  • förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
  • förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
  • förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
  • förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
  • förordningen (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Ändringar i drivmedelsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i drivmedelsförordningen för att genomföra ändrade regler i EU:s bränslekvalitetsdirektiv.

I bränslekvalitetsdirektivet fastställs miljöspecifikationer och provningsmetoder för bensin och dieselbränslen som släpps ut på marknaden. Provningsmetoderna hänvisar till vissa standarder som fastställs av Europeiska standardiseringskommittén (CEN). CEN har ersatt standarderna med nya i takt med de tekniska framstegen. Drivmedelsförordningens hänvisningar till standarderna uppdateras.

Drivmedelsförordningen innehåller en bestämmelse som hänvisar till provningsmetoder som anges i bränslekvalitetsdirektivet. Hänvisningen till bränslekvalitetsdirektivet uppdateras till att avse senaste lydelsen av direktivet.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG
  • kommissionens direktiv 2014/77/EU av den 10 juni 2014 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen
  • drivmedelsförordningen (2011:346)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 22 september 2015.

Kontaktpersoner:

Batteridirektivet och Reach: Anna Cedrum 08-405 12 09

Drivmedelsförordningen: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51