Sverige godkänner skärpta krav i luftvårdskonventionen

Publicerad

Regeringen har godkänt ändringar i tre av protokollen inom FN:s luftvårdskonvention (Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, CLRTAP). Ändringarna innebär skärpta åtaganden för de länder som är medlemmar i konventionen och öppnar också upp för fler länder att ansluta sig. Sverige har varit drivande för att de reviderade protokollen ska antas.

De tre protokollen som berörs är Göteborgsprotokollet, Protokollet om tungmetaller samt Protokollet om långlivade organiska föroreningar (POP). Ändringarna träder i kraft först när minst två tredjedelar av parterna godkänt dem.

Sverige har varit drivande för att de tre protokollen ska antas och regeringen vill genom sitt godkännande sända en signal till fler länder att godkänna revideringarna. Ett snabbt godkännande av protokollen innebär att länderna öster om EU kan ansluta sig till konventionen, något som var prioriterat för Sverige och EU under förhandlingarna.

 

Göteborgsprotokollet

Protokollet som undertecknades 1999 och trädde i kraft 2005 syftar till att minska försurning, övergödning och marknära ozon. I protokollet fastställs nationella utsläppstak för svavel, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen

Protokollet om tungmetaller

Protokollet om tungmetaller skrev under 1998 och trädde i kraft 2003. Det innehåller bestämmelser om att länderna ska minska sina totala årliga utsläpp av kvicksilver, kadmium och bly.

Protokollet om långlivande organiska föroreningar (POP)

Protokollet om POP skrevs under 1998 och trädde i kraft 2003. Det innehåller bestämmelser om att dels begränsa tillverkning och användning av vissa särskilt farliga ämnen, dels att reglera hanteringen av dem när de blir avfall.

FN:s luftvårdskonvention

FN:s konvention för långväga transporter av gränsöverskridande luftföroreningar, CLRTAP, är en regional konvention för Europa, USA, Kanada samt länderna i Kaukasus och Centralasien. Konventionens huvudsyfte är att minska utsläppen av långväga transporterade luftföroreningar. Konventionen har arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE), undertecknades 1979 och trädde i kraft 1983. Till konventionen hör åtta protokoll som specificerar mål och åtgärder för att minska utsläppen av olika typer av luftföroreningar.