Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 17 december 2015

Publicerad

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om åtgärdsprogram och om förvaltningsplaner

Regeringen har beslutat förordningar om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om åtgärdsprogram och om förvaltningsplaner för ytvatten med anledning av att Havs- och vattenmyndigheten nu har bemyndigande att meddela sådana föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram kommer att träda i kraft den 15 januari 2016, då Naturvårdsverkets föreskrifter ska upphöra att gälla. Förordningarna om upphävande ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling.

Referenser

  • förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
  • förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om förvaltningsplaner för ytvatten

Förordningsändringar i instruktionen för Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat om förordningsändringar i instruktionen för Strålsäkerhetsmyndigheten med anledning av att förordningen om krisberedskap och höjd beredskap ersätts av två nya förordningar till följd av att ansvaret för samhällets samlade civila krishanteringsförmåga har flyttats från Försvarsdepartementet och samlats under Justitiedepartementet. Ändringarna innebär endast att en hänvisning till förordningen om krisberedskap och höjd beredskap justeras till att istället gälla förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen om totalförsvar och höjd beredskap. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2016.

Referenser

  • förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordningsändring om miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter till följd av att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har bytt namn till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016. 

Referenser

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Förordningsändringar gällande supermiljöbilspremien

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om supermiljöbilspremie. Förordningen omfattar premier till såväl fysiska som juridiska personer. De supermiljöbilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer (laddhybrider) får en premie på 20 000 kronor. De supermiljöbilar som släpper ut noll gram koldioxid per kilometer (el) får en premie på 40 000 kronor. Förordningen förlängs så att det är möjligt att ansöka om supermiljöbilspremier även under 2016. Äldre bestämmelser ska gälla för supermiljöbilar som påställts under 2015 men där premien av administrativa skäl inte har hunnit betalas ut. Detta regleras genom en övergångsbestämmelse till förordningen. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016. 

Referenser

  • förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 29 december 2015.

Kontaktpersoner

Naturvårdsverkets föreskrifter: Ulrika Gunnesby 08-405 22 46
Strålsäkerhetsmyndigheten: Helen Blomberg 08-405 82 24
Miljöledning: Henrik Jonsson 08-405 53 08
Supermiljöbilspremie: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51