Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 18 februari 2016

Publicerad

Ändringar i ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen

Riksdagen har antagit regeringens lagförslag i prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar och regeringen har därefter utfärdat lagändringar i bl.a. ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen. Ändringarna innebär att hänvisningar ändras som en följd av att det nya 7 kap. föreningslagen har en annan paragrafnumrering än det hittillsvarande.

Referenser

  • regeringens proposition Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (prop. 2015/16:4)
  • civilutskottets betänkande 2015/16:CU10 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
  • riksdagsskrivelse 2015/16:130
  • ellagen (1997:857)
  • naturgaslagen (2005:403)
  • fjärrvärmelagen (2008:263)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 1 mars 2016.

Kontaktperson:
Andreas Lindholm 08-405 14 54