Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 4 februari 2016

Publicerad

Ändring i lagen om handel med utsläppsrätter

Riksdagen har beslutat om lagändringar som bl.a. innebär att lagen om kontoföring av finansiella instrument byter namn. En hänvisning till den lagen finns i lagen om handel med utsläppsrätter. Hänvisningen följdändras med anledning av namnbytet.

Referenser

  • regeringens proposition Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (prop. 2015/16:10)
  • finansutskottets betänkande 2015/16:FiU15 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
  • riksdagsskrivelse 2015/16:134
  • lagen om handel med utsläppsrätter (2004:1199)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 16 februari 2016.

Kontaktperson:
Henrik Jonsson 08-405 53 08