Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 17 mars 2016

Publicerad

Ändring i miljöbalken gällande miljöbrottsbestämmelser

Riksdagen har antagit regeringens lagförslag i propositionen 2015/16:35 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse och regeringen har därefter utfärdat en lagändring i miljöbalken som innebär att det straffbara området för miljöbrottsbestämmelsen i miljöbalken utvidgas och att hänvisningar uppdateras. Lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2016. 

Ändringarna i miljöbalken görs för att förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Miljöbrottsbestämmelsen i 29 kap. miljöbalken utvidgas så att det blir tydligt att det straffbara området omfattar all hantering av avfall som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.

Det görs även ett antal redaktionella ändringar i form av uppdaterade hänvisningar.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser
 • regeringens proposition Utvidgad miljöbrottsbestämmelse (prop. 2015/16:35)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.
 • riksdagsskrivelse 2015/16:150
 • miljöbalken

Ändring i strålskyddslagen

Riksdagen har antagit en ny tullag och följdändringar i vissa lagar enligt regeringens förslag i propositionen 2015/16:79 En ny tullag. Regeringen har med anledning av detta inom Miljö- och energidepartementets ansvarsområde utfärdat en ändring i strålskyddslagen som innebär att en hänvisning till den nuvarande tullagen ändras till att avse den nya tullagen.

Referenser

 • regeringens proposition En ny tullag (prop. 2015/16:79)
 • skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU21 En ny tullag
 • riksdagsskrivelse 2015/16:161
 • strålskyddslagen (1988:220)

Ändring i lagen om geografisk miljöinformation

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en ändring i bl.a. lagen om geografisk miljöinformation inom Miljö- och energidepartementets ansvarsområde. Ändringen innebär att en hänvisning till lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation ersätts med en hänvisning till den nya lagen om skydd för geografisk information. Syftet med den nya lagen är bl.a. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Referenser

 • regeringens proposition Skydd för geografisk information (prop. 2015/16:63)
 • försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU6 Skydd för geografisk information
 • riksdagsskrivelse 2015/16:165
 • lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske torsdagen den 31 mars 2016.

Kontaktpersoner
Miljöbalken: Johan Fallenius 08–405 13 49
Strålskyddslagen: Helen Blomberg 08–405 82 24
Geografisk miljöinformation: Anna Berglund 08–405 49 58