Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 21 april 2016

Publicerad

Elektromagnetisk kompatibilitet

Med elektromagnetisk kompatibilitet menas en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för någon annan utrustning. Utrustningen ska även tåla elektromagnetiska störningar.

Regeringen har utfärdat den lag om ändring i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet som riksdagen beslutat för att anpassa svensk lag till omarbetade EU-regler. Ändringarna innebär att regeringen får rätt att bestämma regler om sanktionsavgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också rätt att meddela föreskrifter om skadeförebyggande arbete och åtgärder när en utrustning inte möter de krav som gäller. Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2016.

Regeringen har också beslutat om en ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet som ersätter den tidigare förordningen med samma namn. Den nya förordningen innebär bl.a. att bemyndigandet för Elsäkerhetsverket utökas och att bestämmelser om sanktionsavgifter införs med bestämmelserna i produktsäkerhetslagen som förebild. Elsäkerhetsverket utpekas som marknadskontrollmyndighet och det anges vilka uppgifter som följer av detta. Elsäkerhetsverket ska även fullgöra vissa uppgifter i förhållande till EU.

Referenser

  • regeringens proposition Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (prop. 2015/16:116)
  • försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
  • riksdagsskrivelse 2015/16:199
  • lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
  • förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 3 maj 2016.

Kontaktperson
Johan Lundberg 08-405 26 63