Hoppa till huvudinnehåll

Detta driver Sverige inför UNEA2

Publicerad

Vid FNs miljömöte UNEA2, som hålls i Nairobi 23-27 maj, kommer världens länder förhandla fram drygt 20 resolutioner. Resolutionerna pekar ut riktningen för det fortsatta globala arbetet med en mängd klimat- och miljöfrågor. Ministerdelen kommer kretsa kring två teman: Agenda 2030 samt hälsa och miljö. Nedan beskrivs regeringens syn på de olika politiska områden som resolutionerna och ministerdiskussionerna handlar om.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Alla länder och aktörer behöver vidta konkreta åtgärder för att målen i Agenda 2030 ska kunna nås. UNEA bidrar till detta genom att erbjuda en mötesplats för världens ministrar att driva arbetet för en global hållbar utveckling framåt.

I den resolution som ska beslutas vill regeringen att FNs miljömöten UNEA ska ha en central roll i genomförandet av Agenda 2030, såväl inom som utanför FN-systemet. Sverige är ansvarig inom EU för förhandlingarna om resolutionen och har deltagit aktivt i förarbetet.

Även UNEPs roll är central i genomförandet av Agenda 2030, som världens ledande globala miljöorganisation. En viktig uppgift för UNEP är att fortsätta skapa nya partnerskap mellan beslutsfattare, näringsliv, civilsamhälle och forskare.

Hälsa och miljö

Ministrarna kommer särskilt diskutera kopplingen mellan hälsa och miljö. Många av de globala miljöproblemen är samtidigt hälsoproblem. Luftföroreningar, farliga kemikalier och tillgång till rent vatten är exempel på områden som har starka kopplingar till både miljö och hälsa.

Kemikalier och avfall

Regeringen anser att en hållbar hantering av kemikalier och avfall är en förutsättning för att genomföra Agenda 2030. Sverige har därför tillsammans med EU lagt förslag på att en resolution antas på just detta område.

De globala mål för kemikalier och avfall som finns idag gäller till år 2020. Det är viktigt att världens länder så snart som möjligt enas om ett tydligt och ambitiöst ramverk för hur arbetet med dessa frågor ska fortsätta efter 2020. Regeringen vill att UNEP ska ha en ledande roll i detta arbete. Resolutionen som ska antas på UNEA är ett betydelsefullt steg på vägen.

Kemikaliefrågorna har direkta kopplingar till jämställdhet, hälsa, klimat och fattigdomsbekämpning. De insatser som görs får därmed positiva effekter på flera andra områden.

Klimat

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och får konsekvenser för flera andra central miljöfrågor. Regeringen anser att UNEP har en särskild roll på den globala klimatarenan och kan tydliggöra såväl möjligheter som utmaningar av ett förändrat klimat. UNEP kan visa på sambandet mellan klimatutmaningen och andra miljöfrågor så som kemikalier, avfall och biologisk mångfald. Resolutionen om klimat som ska antas på UNEA är särskilt viktig för att stärka kopplingen mellan klimatavtalet från Paris och UNEP:s insatser på klimatområdet. UNEP bidrar också med kunskap om vad som behövs för att hålla den globala temperaturökningen långt under två grader med 1,5 grader som mål.

Hav och vatten, marint skräp

UNEA är en viktig plattform för att uppmärksamma vikten av att skydda våra hav. Den föreslagna havsresolutionen är ett viktigt bidrag för att stärka det internationella arbetet med havsförvaltning.UNEA2 är betydelsefullt för arbetet med att nå det globala hållbarhetsmålet för hav, och ska ge viktiga inspel till den särskilda konferens som ska hållas på Fiji 2017 och som Sverige och Fiji samarrangerar.

Regeringen vill att den resolution om marint skräp som ska antas ska leda till åtgärder för att minska mängden marint skräp och mikroplaster. Sverige och EU driver särskilt på för åtgärder för att reducera användande av mikroplaster i produkter och betonar vikten av att ta fram regionala åtgärdsplaner för marint skräp.

Biologisk mångfald

Regeringen välkomnar att en resolution antas för att understryka vikten av integrering av biologisk mångfald i andra relevanta sektorer så som jordbruk, skogsbruk, fiske och turism. EU har arbetat fram en handlingsplan mot illegal handel med vilda djur och växter. Planen lyfter fram det globala samarbetet som en av prioriteringarna mot denna kriminella verksamhet. UNEA har en viktig roll för att tydliggöra nödvändiga globala åtgärder på detta område.

Laddar...