Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 16 juni 2016

Publicerad

Ändringar i avfallsförordningen

På grund av ändrade EU-regler om hur en avfallsförbränningsanläggnings energieffektivitet ska beräknas har regeringen beslutat om en ändring i avfallsförordningens bilaga 2. En förbränningsanläggnings energieffektivitet avgör om man anses återvinna eller bortskaffa avfall vid förbränningen. Ändringen innebär att en klimatkorrigeringsfaktor läggs till i beräkningen vilket gör att anläggningar i varmare klimat lättare kommer att kunna klassas som återvinningsanläggningar. Ändringen får inga konsekvenser för svenska anläggningar. Ändringarna träder i kraft den 31 juli 2016.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv
  • förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Förordning med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Regeringen har beslutat en ny förordning med instruktion för Energimarknadsinspektionen. 

Jämfört med den tidigare instruktionen införs nya bestämmelser om samverkan på Europanivå, internationella överenskommelser och informationsutbyte med utländska myndigheter:

  • Energimarknadsinspektionen ska samarbeta med europeiska energitillsynsmyndigheter och med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) för att åstadkomma en effektiv övervakning av grossistmarknaderna för el och naturgas inom Norden och EU.
  • Energimarknadsinspektionen får ingå överenskommelser med ACER och nationella tillsynsmyndigheter i andra stater inom EES-området i frågor om samarbete och utbyte av information enligt artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT).
  • Energimarknadsinspektionen får lämna ut uppgifter till ACER och nationella tillsynsmyndigheter i andra stater inom EES-området utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, om det är nödvändigt för att Energimarknadsinspektionen eller den mottagande myndigheten ska kunna fullgöra uppgifter enligt REMIT.

 I övrigt är instruktionen redaktionellt omarbetad.

 Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2016.

 Referenser

  • förordning med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske onsdagen den 29 juni 2016.

Kontaktpersoner
Avfallsförordningen: Johan Fallenius 08-405 13 49
Energimarknadsinspektionen: Andreas Lindholm 08-405 14 54