Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 9 juni 2016

Publicerad

Ändring i förordningen om vattenverksamhet

Ett Ramsarområde är ett våtmarksområde som Sverige har åtagit sig att skydda enligt våtmarkskonventionen (Ramsarkonventionen). Regeringen får förbjuda markavvattning i områden där det är särskilt angeläget att våtmarkerna bevaras. Regeringen har i vattenverksamhetsförordningen förbjudit markavvattning i samtliga tidigare beslutade Ramsarområden. Regeringen har nu beslutat att förordningen om vattenverksamhet m.m. ändras så att det nya Ramsarområdet Sikåsvågarna omfattas av markavvattningsförbud. Flera Ramsarområden har dessutom fått nya namn och förordningen har ändrats för att uppdatera namnen på de Ramsarområden som anges i förordningen. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2016.

Referenser

  • förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

Förordningsändringar – prioritering av sanering av skadad mark för bostadsändamål

Regeringen har beslutat att det i förordningen om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande ska införas en ny prioriteringsgrund som innebär att Naturvårdsverket kan prioritera ansökningar som avser sanering av skadad mark där kommunen har åtagit sig att detaljplanera för bostadsbyggande och då ta hänsyn till bostadsbehovet och det antal bostäder som bidraget möjliggör. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2016. 

Referenser

  • förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande 

Ändring i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön för att införa mer detaljerade krav på vad en förvaltningsplan ska innehålla, dels i frågor om grundvatten, dels i frågor om hur åtgärdsprogrammen fungerar för att nå vattenkvalitetsmålen, och om eventuella förseningar i möjligheterna att nå kvalitetsmålen. Därutöver görs en ändring som avser en hänvisning till den senaste lydelsen av EU:s ramdirektiv för vatten. Förordningen träder i kraft den 8 juli 2016. 

Referenser

  • kommissionens direktiv 2014/80/EU av den 20 juni 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring
  • kommissionens direktiv 2014/101/EU av den 30 oktober 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
  • förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

Ändringar i miljöledningsförordningen – tre myndigheter till ska omfattas av kravet att ha ett miljöledningssystem

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter som innebär att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Statens servicecenter och Upphandlingsmyndigheten ska ha ett miljöledningssystem. Myndigheterna ska således inom ramen för sitt ordinarie uppdrag integrera miljöhänsyn i verksamheten samt ha en miljöpolicy, fastställda miljömål och en handlingsplan. Förordningen träder i kraft den 15 juli 2016. 

Referenser

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 21 juni 2016.

Kontaktpersoner
Vattenverksamhet och kvaliteten på vattenmiljön:
Ulrika Gunnesby 08-405 22 46

Sanering av mark: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Miljöledning: Henrik J Jonsson 08-405 53 08