Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 30 juni 2016

Publicerad

Förbud mot användning av bisfenol A vid renovering av dricksvattenrör

Regeringen har beslutat om ett nationellt förbud mot användning av tvåkomponentsepoxi innehållande bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter vid renovering av dricksvattenrör.

Ändringen träder i kraft den 1 september 2016.

Referenser

  • förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Upphävande av förordningen om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter

Regeringen har beslutat att upphäva förordningen om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter. Förordningen syftade till att genomföra IPPC-direktivets krav om att miljöfarliga verksamheter skulle förses med moderna miljövillkor. Det arbetet är avslutat och förordningen har spelat ut sin roll.

Förordningen upphör att gälla vid utgången av augusti 2016.

Referenser

  • förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter

Ändring i luftkvalitetsförordningen

Regeringen har beslutat om en ändring i luftkvalitetsförordningen som innebär att Naturvårdsverkets bemyndigande utökas så att verket får rätt att meddela föreskrifter om mätsystem som används för kontroll av alla de ämnen som omfattas av kravet på godkännande enligt luftvårdsdirektivet, inte bara de ämnen som ska kontrolleras av kommunerna.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2016.

Referenser

  • förordning om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

Ändringar i miljötillsynsförordningen och industriutsläppsförordningen med anledning av industriutsläppsdirektivet

På grund av att Europeiska kommissionen har antagit bindande slutsatser om utsläppsvärden som gäller för industrianläggningar med hög föroreningspotential införs sex nya paragrafer i industriutsläppsförordningen. De nya bestämmelserna avser utsläppsgränsvärden för anläggningar för (i) produktion av massa, papper och kartong, (ii) raffinering av mineralolja och gas, samt (iii) produktion av träbaserade skivor.

I miljötillsynsförordningen införs ett krav på att tillsynsmyndigheten ska upprätta ett tillsynsprogram. En bestämmelse som reglerar vem som ska fatta beslut om tillsynsmyndighetens tillsynsplan upphävs.

Ändringarna trädde i kraft den 15 augusti 2016.

Referenser

  • miljötillsynsförordningen (2011:13)
  • industriutsläppsförordningen (2013:250)

Ändring i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter som innebär en höjning av några av de ansökningsavgifter som Kemikalieinspektionen tar ut för utvärdering av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter. Avgiftshöjningen behövs för att nå målet om full kostnadstäckning.

Ändringarna trädde i kraft den 9 augusti 2016.

Referenser

  • förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Ändring i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Regeringen har beslutat att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el ska få en ändrad lydelse. Ändringarna i grundförordningen träder i kraft den 6 mars 2017 i stället för den 3 oktober 2016, och övergångsbestämmelserna anpassas till den nya tidpunkten för ikraftträdande. 

Referenser

  • förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning om elbusspremie

Regeringen har beslutat om en förordning om elbusspremie. Förordningen styr fördelningen av de medel som avsatts för elbusspremien. Elbusspremien syftar till att främja introduktionen av elbussar på marknaden. 

Förordningen trädde i kraft den 26 juli 2016.

Referenser

  • förordning om elbusspremie

Mer information

Författningarna har publicerats i Svensk författningssamling.

Kontaktpersoner

Bisfenol A: Anna Cedrum 08-405 12 09
Miljöfarlig verksamhet och luftkvalitet: Ida Kärnström 08-405 31 04
Miljötillsyn och industriutsläpp: Christoffer Sheats 08-405 25 27
Bekämpningsmedelsavgifter: Susanne Classon 08-405 32 76
Överförd el: Andreas Lindholm 08-405 14 54
Elbusspremie: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51