Artikel

Regeländringar beslutade den 13 oktober 2016

Publicerad

Ändring i ellagen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i ellagen i enlighet med riksdagens beslut avseende propositionen Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel.

Ändringen innebär att det förtydligas i ellagen att en innehavare av en laddningsstation för elfordon inte omfattas av vissa skyldigheter enligt lagen även om innehavaren tar betalt för elen. Sådan leverans av el ska kunna ske mycket formlöst, dvs. det ska vara möjligt för användare av elfordon att ladda fordonet utan något komplicerat avtal. Den som har laddningsstationen och levererar el genom den behöver inte uppfylla de krav som ellagen ställer i fråga om vad ett sådant avtal ska innehålla. Den som har laddningsstationen behöver inte heller informera nätmyndigheten om priser och villkor vid leverans av el till elfordon. Lagändringen träder i kraft den 18 november 2016.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
  • regeringens proposition Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel (prop. 2015/16:186)
  • trafikutskottets betänkande 2016/17:TU2 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
  • riksdagsskrivelse 2016/17:10
  • ellagen (1997:857)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 25 oktober 2016.

Kontaktperson
Christina Nordenbladh 08-405 22 65