Artikel från Näringsdepartementet

Handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel överlämnat till EU-kommissionen

Publicerad

Regeringen beslutade den 17 november om ett handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel. Handlingsprogrammet tar sin utgångspunkt i att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och ha en fossilfri fordonsflotta. För att uppnå det behövs en kombination av åtgärder. Ett transporteffektivt samhälle, energieffektiviseringar och en övergång till förnybara drivmedel.

En fullsatt lokal med människor. I bilden kan man sikta Anna Johansson och Ibrahim Baylan.
Den 30 november 2015 samlade infrastrukturminister Anna Johansson och energiminister Ibrahim Baylan bransch och beslutsfattare till ett samtal om hur Sverige bäst kan arbeta tillsammans för en fossilfri fordonsflotta. Sedan dess har flertalet arbetsmöten mellan de olika aktörerna genomförts. Regeringskansliet

Handlingsprogrammet beskriver arbetet för en fossilfri fordonsflotta

Handlingsprogrammet beskriver vilka styrmedel och initiativ som regeringen hittills tagit och fortsatt kommer att driva för att främja förnybara drivmedel. I handlingsplanen lyfter regeringen också fram vilka resultat som initiativen gett. T.ex. så är andelen biodrivmedel i den svenska vägtransportsektorn nu nästan 15 procent. Cirka 65 procent av den svenska kollektivtrafiken med buss utförs med förnybara drivmedel. Antalet laddbara fordon i Sverige har fördubblats mellan 2014 och 2015 och denna ökningstakt har fortsatt under 2016. Klimatklivet bidrar till att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar och mackar för fordonsgas över hela Sverige.

Långsiktiga spelregler, bonus-malus-system och klimatkliv

Regeringen driver en aktiv politik för en fossilfri fordonsflotta, bland annat genom att skapa långsiktiga spelregler för hållbara biodrivmedel och ett bonus-malus-system för lätta fordon. Klimatklivet förstärks och förlängs. Genom att ligga i framkant i omställningen till en fossilfri fordonsflotta visar Sverige globalt ledarskap och skapar förutsättningar för innovationer och fler jobb.

Handlingsprogrammet är en del i genomförandet av direktiv 2014/94/EU

Enligt direktiv 2014/94/EU ska varje medlemsstat anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa drivmedel inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Handlingsprogrammet överlämnades till EU-kommissionen den 18 november 2016.
Handlingsprogrammet är en del av genomförandet av direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel.