Rapport

Sveriges rapport enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 2019 Diarienummer: I2019/02498/TM

Publicerad

I enlighet med artikel 10, punkt 1, i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014.

Ladda ner:

Detta är Sveriges första nationella rapport om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, enligt artikel 10 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Enligt artikel 10 i direktivet ska varje medlemsstat senast den 18 november 2019 och därefter vart tredje år, lämna in en rapport till EU-kommissionen om genomförandet av sitt nationella handlingsprogram.