Artikel

Regeländringar beslutade den 24 november 2016

Publicerad

Ändring i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar. I förordningen regleras bl.a. undantag från ett förbud att använda vissa metaller i bilar. Förbudet genomför EU-regler. Kommissionen har i ett direktiv beslutat att ett par undantag som rör bly ska tas bort på grund av att det nu finns andra alternativ som kan användas.

Referenser

  • kommissionens direktiv (EU) 2016/774 av den 18 maj 2016 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon
  • förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Ändring i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Regeringen har beslutat att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el ska få en ändrad lydelse. Ändringarna i grundförordningen träder i kraft den 1 maj 2017 i stället för den 6 mars samma år, och övergångsbestämmelserna anpassas till den nya tidpunkten för ikraftträdande.

Referenser

  • förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 6 december 2016.

Kontaktpersoner:
Metaller i bilar: Johan Fallenius 08-405 13 49
Överförd el: Andreas Lindholm 08-405 14 54