Artikel

Regeländringar beslutade den 23 februari 2017

Publicerad

Längre hyres- och arrendeavtal för Statens meteorologiska och hydrologiska institut

Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har ett stort antal hyres- och arrendeavtal för meteorologiska och hydrologiska mätstationer som i många fall sträcker sig längre än 6 år. Sådana långtidsavtal kan komma i konflikt med förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning. Regeringen har därför beslutat att tillåta SMHI att teckna avtal med så långa löptider. Förordningen träder i kraft den 1 april 2017.

Referenser

  • förordningen (2009:974) med instruktion för Statens meteorologiska och hydrologiska institut

Viltförvaltningsdelegationer

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om viltförvaltningsdelegationer. Ändringen innebär att representationen i delegationerna utökas så att miljö- och naturvårdsorganisationerna företräds av ytterligare en ledamot och natur- och ekoturismföretagen av en ledamot. Förordningen träder i kraft den 1 april 2017.

Referenser

  • förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

Framskjutet ikraftträdande av bestämmelser i producentansvarsförordningarna om förpackningar och returpapper

Regeringen har beslutat att ikraftträdandet av ett antal bestämmelser som reglerar krav på tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper skjuts fram ett år. I och med detta bör även bestämmelser i avfallsförordningen om utsortering och överlämnande av sådant avfall till de tillståndspliktiga systemen skjutas fram. Förordningarna träder i kraft den 31 mars 2017.

Referenser

  • förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
  • förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper
  • förordningen om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring i elförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i elförordningen med följande innebörd. En elleverantörs faktura till en elanvändare ska innehålla uppgifter om vilket leveransavtal som tillämpas och var elanvändaren kan hitta information om avtalets innehåll. Om leveransavtalet är ett anvisat avtal, ska det anges i fakturan tillsammans med information om vad det innebär att avtalet är ett anvisat avtal. Energimarknadsinspektionen ska få meddela ytterligare föreskrifter om vilken information en elleverantörs faktura ska innehålla. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Referenser

  • elförordningen (2013:208)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 7 mars 2017.

Kontaktpersoner
SMHI: Johan Lundberg 08-405 26 63
Viltförvaltningsdelegationer: Susanne Gerland 08-405 15 72
Producentansvar: Johan Fallenius 08-405 13 49
Elförordningen: Andreas Lindholm 08-405 14 54