Artikel

Regeländringar beslutade den 9 mars 2017

Publicerad

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Regeringen har beslutat en förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Förordningen möjliggör för Formas att ge stöd i form av bidrag till forskning, utveckling och innovation inom samverkansinitiativet Strategiska innovationsområden (SIO). Stödet har anpassats till EU:s statsstödsregelverk. Förordningen träder i kraft den 23 mars 2017.

Referenser

 • förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Nytt bemyndigande till Jordbruksverket att meddela föreskrifter om avgifter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter som innebär att Statens jordbruksverk ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för utbildningar som myndigheten tillhandahåller enligt förordningen om bekämpningsmedel. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2017.

Referenser

 • förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Ändring i förordningarna med instruktion för Naturvårdsverket respektive Havs- och vattenmyndigheten

Regeringen har beslutat att Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utses till behöriga myndigheter i enlighet med EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förordningarna träder i kraft den 4 april 2017.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
 • förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
 • förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Ändringar i ellagen och fjärrvärmelagen

Riksdagen har behandlat regeringens proposition Funktionskrav för elmätare (prop. 2016/17:73) och regeringen har utfärdat lagarna.

Ändringarna i ellagen innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Dessutom införs ett nytt bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla.

En hänvisning i fjärrvärmelagen till bestämmelser om kommunala juridiska personer i kommunallagen uppdateras så att hänvisningen görs till rätt bestämmelser och med rätt uttryck.

Lagarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Referenser

 • regeringens proposition Funktionskrav för elmätare (prop. 2016/17:73)
 • näringsutskottets betänkande 2016/17:NU10 Funktionskrav på elmätare
 • riksdagsskrivelse 2016/17:165
 • ellagen (1997:857)
 • fjärrvärmelagen (2008:263)

Ändring i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Ändringarna gäller sådana hänvisningar till ellagen som behöver anpassas till lagtexten enligt förslaget i propositionen Funktionskrav på elmätare. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2017.

Referenser

 • förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 21 mars 2017.

Kontaktpersoner
Stöd till forskning och utveckling: Christina Nordenbladh 08-405 22 65
Bekämpningsmedelsavgifter: Susanne Classon 08-405 32 76
Instruktioner: Kristina Börjevik Kovaniemi 08-405 56 74
El och fjärrvärme: Andreas Lindholm 08-405 14 54