Artikel

Regeländringar beslutade den 18 maj 2017

Publicerad

Miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter med anledning av en omstrukturering av myndigheter på kulturområdet.

Myndigheten Riksutställningar utgår ur en förteckning i förordningen, liksom att hänvisningen till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde i samma förteckning ändras till att avse enbart Nationalmuseum. Ändringarna föranleds av att Riksutställningar upphör som myndighet och att Prins Eugens Waldermarsudde avskiljs från Nationalmuseum.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2017.

Referenser

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Ändring i miljöbalken

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i miljöbalken med anledning av propositionen 2016/17:147 Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017.

I propositionen föreslogs ändringar i miljöbalken – dels ett nytt bemyndigande om att meddela föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder utöver det som gäller enligt 15 kap. 13 §, om åtgärderna har särskild betydelse för skyddet för människors hälsa eller miljön, dels en ny sanktionsbestämmelse för den som driver ett insamlingssystem för elavfall utan att ha tillstånd och dels följdändringar med anledning av ett tidigare lagstiftningsärende.

Referenser

  • regeringens proposition Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall (prop. 2016/17:147)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU20 Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall
  • riksdagsskrivelse 2016/17:266
  • miljöbalken

Förordningsändring om nationella utsläppstak för luftföroreningar

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om nationella utsläppstak för luftföroreningar. Ändringen är nödvändig för att Sverige ska leva upp till bestämmelser om rapporteringsskyldighet i det nya EU-direktivet om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG
  • förordningen (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske onsdagen den 31 maj 2017.

Kontaktpersoner
Miljöledning: Magnus Moreau 08-405 41 27
Miljöbalken: Johan Fallenius 08-405 13 49
Utsläppstak: Hanna Granberger 08-405 85 99