Artikel

Regeländringar beslutade den 27 april 2017

Publicerad

Författningsändringar om ursprungsgarantier för el m.m.

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ändringar i lagen om ursprungsgarantier för el. Ändringarna innebär att Statens energimyndighet ska kunna utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU. Ändringarna avser bemyndiganden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Vidare innebär det ändringar som föranleds av att Energimyndigheten har tagit över uppgiften som kontoföringsmyndighet för ursprungsgarantier från Affärsverket svenska kraftnät. Det införs en möjlighet till rättelse i det elektroniska registret över ursprungsgarantier.

Detaljerade bestämmelser med stöd av lagens bemyndiganden har också tagits fram i förordningen om ursprungsgarantier för el. Bestämmelserna avser mätning (nettomätning), avgifter och kontoföring. Avgifterna för ursprungsgarantier som handlas nationellt sänks i förhållande till nuvarande avgifter. För de ursprungsgarantier som ska kunna överföras mellan medlemsstaterna i EU kommer särskilda avgifter att tas ut. Dessa ska täcka utvecklingen av it-system, hantering och även medlemsavgiften i den organisation som har hand om datahubben för överföring av garantierna, AIB (Association of Issuing Bodies).

Genom en ändring i instruktionen får Energimyndigheten i uppdrag att för Sveriges räkning bli medlem i AIB. En rapporteringsuppgift som myndigheten stadigvarande har flyttas från regleringsbrev till instruktionen. Energimyndigheten ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning.

Författningsändringarna träder i kraft den 1 juni 2017.

Referenser

  • regeringens proposition Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el (prop. 2016/17:124)
  • näringsutskottets betänkande 2016/17:NU19 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el
  • riksdagsskrivelse 2016/17:217
  • lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el
  • förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
  • förordningen (2014:520) med instruktion för Statens Energimyndighet

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 16 maj 2017.

Kontaktperson
Christina Nordenbladh 08-405 22 65