Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 15 juni 2017

Publicerad

Ändringar i lagen om kärnteknisk verksamhet

Regeringen har beslutat att i enlighet med riksdagens beslut utfärda ändringar i lagen om kärnteknisk verksamhet. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017.

Ändringarna innebär att


– målet med säkerhetskraven anges i lagen (dvs. att olyckor ska förhindras och om de ändå inträffar ska skadorna så långt som möjligt begränsas),
– tillståndshavarens ansvar för säkerheten (inklusive åtgärder vidtagna av entreprenörer och andra uppdragstagare) förtydligas och det nuvarande systemet med godkännande av uppdragstagare tas bort,
– säkerheten ska fortlöpande verifieras och förbättras,
– krav på transparens och insyn för anställda och allmänheten förtydligas,
– krav införs på att tillståndshavaren ska säkerställa att tillsynsmyndigheten ges insyn i hur entreprenörer och andra uppdragstagare uppfyller nödvändiga krav,
– processparametrar ska överföras från reaktorn till tillsynsmyndigheten för att bedöma risker för utsläpp vid en krissituation,
– uttrycket "radiologisk nödsituation" ersätter "radiologisk olycka" i lagtexten,
– lagens straffbestämmelse ändras på så sätt att fängelse inte kan dömas ut för en överträdelse av föreskrifter som en myndighet har meddelat med stöd av lagen.

Referenser:

– rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar
– regeringens proposition Ökad kärnsäkerhet (prop. 2016/17:157)
– försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU13 Ökad kärnsäkerhet
– riksdagsskrivelse 2016/17:313
– lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
– lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske onsdagen den 28 juni 2017.

Kontaktperson

Johan Pettersson 08-405 82 41