Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på ekologiskt och gör en analys av jordförvärvs- och arrendelagstiftningen

Publicerad

Den 15 juni 2017 beslutade regeringen om två viktiga åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin. Jordbruksverket får i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får i uppdrag att analysera effekter av jordförvärvs- och arrendelagstiftningen. Båda åtgärderna finns med i regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin och bidrar till att uppfylla de långsiktiga målen i strategin.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel

Det finns en stark efterfrågan på ekologisk mat, samtidigt har inte den ekologiska produktionen i Sverige ökat i samma takt som efterfrågan. Det vill regeringen ändra på och därför får Jordbruksverket i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel. Uppdraget ska ske i nära samråd med berörda myndigheter, företrädare för företag och organisationer inom hela livsmedelskedjan samt konsument- och miljöorganisationer.

Samordningsfunktion ska även utarbeta en åtgärdsplan och etappmål för att nå de inriktningsmål som regeringen satt upp för ekologisk produktion och offentlig konsumtion. Målen innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen som sker via offentlig upphandling, ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Inrättandet av en samordningsfunktion är en satsning på 12 miljoner kronor år 2017-19. Åtgärden bidrar till det övergripande målet i livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där produktionsökningen avser både konventionell och ekologisk produktion.

Analys av effekter av jordförvärvs- och arrendelagstiftningen

Konkurrenskraftsutredningen pekade på att det finns tecken på att nuvarande lagstiftning om jordförvärv och arrende hämmar företagsutveckling på svensk landsbygd. Därför får Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får i uppdrag att närmare analysera hur lagstiftningen för jordförvärv och arrende såväl positivt som negativt påverkar företagsutveckling i skogsbruks- och i jordbrukssektorerna ur ett regionalt och nationellt perspektiv. SLU ska också studera den nuvarande lagstiftningens effekter på aktivt brukande, den miljöhänsyn som tas och sysselsättning och bosättning på landsbygden.

I uppdraget ingår inte att lämna lagförslag. Först efter en noggrann analys kommer regeringen ta ställning till om och i så fall på vilket sätt specifika lagstiftningsförändringar bör utredas.
Åtgärden bidrar till att uppfylla målet för det strategiska området regler och villkor och skrivningen om att lagar och regler ska stödja en konkurrenskraftig livsmedelskedja. SLU ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2018.