Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin kartlägga och utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter Diarienummer: N2018/04401/FJR, N2018/01819/FJR (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att kartlägga gällande nationella och EU-rättsliga bestämmelser om tillståndsprövning och annan prövning som kan aktualiseras för vattenbruksverksamheter.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska analysera hur prövningen av vattenbruksverksamheter kan förenklas samtidigt som miljöskyddet bibehålls och vid behov föreslå ändringar. I arbetet med redovisningen av uppdraget ska hänsyn tas till möjliga nya tekniker som är under utveckling inom vattenbruksområdet. Myndigheten ska i sitt arbete särskilt beakta lösningar som kan vara både produktionsdrivande och miljöfrämjande. Jordbruksverket ska analysera om befintliga krav på tillstånd, registreringar eller anmälningar skulle kunna samordnas och i så fall ge förslag på en sådan samordning.

Redovisningen av uppdraget ska innehålla nödvändiga författningsförslag. Redovisningen ska också innehålla en analys av ekonomiska, administrativa, miljömässiga och andra eventuella konsekvenser av förslagen. Jordbruksverket ska hålla sig informerad om och beakta de förslag som lämnas inom ramen för uppdrag att anpassa miljöprövningen för att främja en grön omställning(M2018/00234/ME).

Arbetet ska ske i nära dialog med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, samt andra berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2019.