Artikel

Regeländringar beslutade den 22 juni 2017

Publicerad

Ny klimatlag

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en ny klimatlag. Klimatlagen innehåller bestämmelser om
– vad det klimatpolitiska arbetet ska syfta till,
– att arbetet ska utgå från ett långsiktigt tidsatt utsläppsmål beslutat av riksdagen och bedrivas så att förutsättningar ges för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka,
– hur regeringen ska planera och följa upp arbetet, och
– vilken information som ska lämnas till riksdagen och när detta ska ske.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser:
– regeringens proposition Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146)
– miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU24 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
– riksdagsskrivelse 2016/17:320
– klimatlag

Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Regeringen har beslutat en förordning om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden som möjliggör för Statens geotekniska institut att ge stöd i form av bidrag till teknikutveckling och tillämpad forskning för sanerings- och efterbehandlingsarbete inom förorenade områden. Stödet har anpassats till EU:s statsstödsregelverk.

Förordningen träder i kraft den 6 juli 2017.

Referenser:
– förordning om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Författningsändringar gällande handel med utsläppsrätter

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ändring i lagen om handel med utsläppsrätter och beslutat om ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter.

I propositionen 2016/17:162 Nya marknader för finansiella instrument har regeringen lagt fram ett större lagstiftningspaket som genomför EU-direktiv om bl.a. marknadsmissbruk. Förslagen i propositionen innebär bl.a. att utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska anses vara finansiella instrument. Särbestämmelser som reglerar utsläppsrätter som inte är finansiella instrument har därför upphävts. En sådan bestämmelse finns i förordningen om handel med utsläppsrätter.

Lagen träder i kraft den 3 januari 2018.

Referenser:
– regeringens proposition Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) (prop. 2016/17:162)
– finansutskottets betänkande 2016/17:FiU35 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)
– riksdagsskrivelse 2016/17:353
– lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
– förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Förordningsändringar om kärnsäkerhet

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om kärnteknisk verksamhet och förordningen med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten. Ändringarna innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten
– ska vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla Sveriges åtaganden om inbördes granskning av kärnsäkerhet enligt direktivet,
– vid händelser som fått eller kunde ha lett till konsekvenser som inte är av försumbar betydelse för strålskydd eller strålsäkerhet ska informera tillsynsmyndigheter i närliggande länder, samt
– efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen som lett till att beredskaps- eller skyddsåtgärder behövt vidtas ska lämna förslag till regeringen om lämplig form och omfattning för en internationell granskning av händelsen.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017.

Referenser:
– förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet
– förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Följdändringar med anledning av en ny kommunallag

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ändringar i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen. Ändringarna innebär endast att hänvisningar till bestämmelser i kommunallagen uppdateras till att avse motsvarande bestämmelser i den nya kommunallagen.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser:
– regeringens proposition En ny kommunallag (prop. 2016/17:171)
– konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 Ny kommunallag
– riksdagsskrivelse 2016/17:335
– miljöbalken
– lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
– ellagen (1997:857)
– naturgaslagen (2005:403)
– fjärrvärmelagen (2008:263)

Författningsändringar gällande tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lagändringar i enlighet med förslagen i regeringens proposition 2016/17:144 om tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret och beslutat om följdändringar i ett antal förordningar. Beslutet innebär lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar och bestämmelserna i förordningarna har anpassats till lagändringarna. För de lagar och förordningar som hör till Miljö- och energidepartementets område innebär författningsändringarna i allt väsentligt att ordet "generalläkaren" byts ut mot "försvarsinspektören för hälsa och miljö".

Författningsändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017.

Referenser:
– regeringens proposition Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (prop. 2016/17:144)
– försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU11 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
– riksdagsskrivelse 2016/17:314
– miljöbalken
– strålskyddslagen (1988:220)
– strålskyddsförordningen (1988:293)
– förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
– förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
– förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
– förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
– miljötillsynsförordningen (2011:13)
– avfallsförordningen (2011:927)
– förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
– förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel


Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling.

Kontaktpersoner:
Klimatlag: Johan Lundberg 08-405 26 63
Förorenade områden: Christina Nordenbladh 08-405 22 65
Utsläppsrätter: Henrik J Jonsson 08-405 53 08
Kärnsäkerhet: Johan Pettersson 08-405 82 41
Kommunallagen: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51
Tillsyn och kontroll: Susanne Classon 08-405 32 76