Artikel

Regeländringar beslutade den 21 september 2017

Publicerad

Kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

Regeringen har beslutat om ett antal förordningsändringar med syfte att komplettera en EU-förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter. Genom förordningsändringarna införs bland annat miljösanktionsavgifter för vissa överträdelser av EU-förordningen. Transportstyrelsen utses till tillsynsmyndighet. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 november 2017.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG
  • förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter
  • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • miljötillsynsförordningen (2011:13)
  • förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 3 oktober 2017.

Kontaktperson
Kristina Börjevik Kovaniemi 08-405 56 74