Satsningar för stärkt kunskap

Att öka kunskaperna om hur EU fungerar är en viktig del av regeringens delaktighetsarbete. Därför erbjuds olika utbildningar för bland andra lärare, skolledare, förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner. Även insatserna inom EU-handslagen bidrar till att kunskaperna om Europeiska unionen förbättras.

Foto: Erik Norbergh/Regeringskansliet.

Regeringens långsiktiga målsättning är att medborgarnas möjligheter att ha insyn i och vara delaktig i beslut som fattas på EU-nivå ska vara lika god som när det gäller den kommunala, regionala och nationella nivån. För att nå denna långsiktiga målsättning behöver kunskapen om hur EU fungerar bli bättre i samhället. Därför har regeringen tagit initiativ till utbildningar för olika grupper.

En central målgrupp för utbildningsinsatserna är skolan. Lärare och skolledare erbjuds en utbildning om det europeiska samarbetet inom ramen för det så kallade EU-skolambassadörsprogrammet. Universitets- och högskolerådet (UHR) har regeringens uppdrag att genomföra denna utbildning tillsammans med kommissionen och Europarlamentet. I syfte att nå fler skolelever i Sverige är det regeringens avsikt att fler lärare och skolledare ska kunna erbjudas denna utbildning. Skolelever har dessutom möjlighet att delta i en filmtävling inför Europadagen (#euminuten) Åtgärder kommer även att vidtas i syfte att möjliggöra skolval för gymnasielever och elever i grundskolans årskurs 7–9 i samband med Europaparlamentsvalet 2019.

En annan viktig utbildningsinsats riktas till förtroendevalda och anställda inom kommuner och regioner. Medel har tillförts Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) som har påbörjat en särskild utbildningssatsning för förtroendevalda och anställda på lokal och regional nivå. Även myndighetschefer erbjuds särskilda utbildningar med syftet att stärka myndigheternas roll i EU-arbetet.

I betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) framhålls behov av insatser som riktas till media om hur och var EU-relaterade politiska beslut fattas. Regeringen avser att vidare utreda hur en sådan insats kan utformas.

Unga som är intresserade av att praktisera eller arbeta inom EU:s institutioner är en också viktig målgrupp för ytterligare informationsinsatser. En stor del av de svenskar som är anställda inom institutionerna kommer att gå i pension kom¬mande år och det finns därför ett behov av att förstärka nyrekryteringen av svenska med¬borgare.

Därutöver genomför många aktörer som regeringen har ingått EU-handslag olika typer av EU-utbildningar. Även dessa utbildningar bidrar till att stärka kunskapen om hur EU fungerar. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018.