Artikel

Regeländringar beslutade den 2 november 2017

Publicerad

Författningsändringar med anledning av propositionen om Miljöbedömningar

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lagar om ändring i miljöbalken och i ett flertal sektorslagar. Beslut har även fattats om en ny miljöbedömningsförordning och om ändringar i ett flertal andra förordningar med anledning av förslagen i propositionen 2016/17:200 Miljöbedömningar.

Riksdagens beslut innebär ett nytt 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar och följdändringar i sektorslagstiftning. Det nya 6 kap. miljöbalken får en ny struktur och vissa nya ord och uttryck introduceras i syfte att tydliggöra processerna för miljöbedömning. När det gäller miljöbedömning av planer och program är det nya kapitlet tydligare i vad som gäller så att kraven i EU:s direktiv om strategiska miljöbedömningar ska få genomslag i tillämpningen. När det gäller miljöbedömning av verksamheter och åtgärder innehåller det nya kapitlet bestämmelser för genomförande av de senaste ändringarna i EU-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar, bl.a. om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Bestämmelserna om miljöbedömning av verksamheter och åtgärder ska endast tillämpas på sådana verksamheter och åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I fråga om verksamheter och åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren i stället ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning. Syftet är att en miljöbedömning ska krävas i den utsträckning det är miljömässigt motiverat. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Förslag till förordningsändringar har remissbehandlats samtidigt som lagförslagen (Ds 2016:25 Miljöbedömningar). En ny miljöbedömningsförordning ersätter den nuvarande förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Följdändringar görs i flera andra förordningar.

Referenser:

 • regeringens promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25)
 • regeringens proposition Miljöbedömningar (prop. 2016/17:200)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU Miljöbedömningar
 • riksdagsskrivelse 2017/18:20
 • miljöbalken
 • lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
 • lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
 • lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 • lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • miljöbedömningsförordning
 • förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet
 • förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
 • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
 • förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
 • förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
 • havsmiljöförordningen (2010:1341)
 • avfallsförordningen (2011:927)
 • havsplaneringsförordningen (2015:400)

Förordningsändring för att främja en samlad prövning

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som syftar till att en samlad prövning ska kunna göras vid miljöprövningsdelegationen av sådana ärenden som har ett samband med varandra och som har samma sökande. Förordningsändringen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser:

 • förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling.

Kontaktperson:
Anna Berglund 08-405 49 58