Artikel

Regeländringar beslutade den 9 november 2017

Publicerad

Författningsändringar med anledning av propositionen om Miljöbedömningar

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lagar om ändring i ellagen, naturgaslagen, lagen om vissa rörledningar och lagen om kommunal energiplanering. Regeringen har också beslutat om följdändringar i förordningen om vissa rörledningar, naturgasförordningen, elförordningen och förordningen om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiifrastrukturer med anledning av förslagen i propositionen 2016/17:200 Miljöbedömningar.

Riksdagens beslut innebär ett nytt 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar och följdändringar i sektorslagstiftning. Det nya 6 kap. miljöbalken får en ny struktur och vissa nya ord och uttryck introduceras i syfte att tydliggöra processerna för miljöbedömning. När det gäller miljöbedömning av planer och program är det nya kapitlet tydligare i vad som gäller så att kraven i EU:s direktiv om strategiska miljöbedömningar ska få genomslag i tillämpningen. När det gäller miljöbedömning av verksamheter och åtgärder innehåller det nya kapitlet bestämmelser för genomförande av de senaste ändringarna i EU-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar, bl.a. om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Bestämmelserna om miljöbedömning av verksamheter och åtgärder ska endast tillämpas på sådana verksamheter och åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I fråga om verksamheter och åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren i stället ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning. Syftet är att en miljöbedömning ska krävas i den utsträckning det är miljömässigt motiverat. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Lagändringarna föranleder följdändringar i alla förordningar som kopplar till 6 kap. miljöbalken.

Referenser:

 • regeringens promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25)
 • regeringens proposition Miljöbedömningar (prop. 2016/17:200)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU5 Miljöbedömningar
 • riksdagsskrivelse 2017/18:20
 • lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
 • lagen (1978:160) om vissa rörledningar
 • ellagen (1997:857)
 • naturgaslagen (2005:403)
 • förordningen (1978:164) om vissa rörledningar
 • naturgasförordningen (2006:1043)
 • elförordningen (2013:208)
 • förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Ändring i elberedskapslagen samt beslut om ny förordning om vissa avgifter på elområdet

Regeringen har utfärdat lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288). Lagändringen innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen i fråga om elberedskapsavgift.

Regeringen har även beslutat om en ny förordning om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift. Förordningen ersätter tidigare förordningsbestämmelser om sådana avgifter. Jämfört med det som redan gäller innebär den nya förordningen att underlaget för uttag av avgifterna blir uttagspunkter i stället för abonnemang, att det blir tydligare vilka myndighetskostnader som ska täckas med avgifterna och att elnätsföretagens rapportering och uppgifter och betalning av avgifter blir enklare.

Referenser:

 • regeringens proposition Elberedskapsavgift (prop. 2016/17:201)
 • försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU9 Elberedskapsavgift
 • riksdagsskrivelse 2017/18:18
 • elberedskapslagen (1997:288)
 • förordning om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

Ändring i naturgaslagen och naturgasförordningen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i naturgaslagen som syftar till att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnät. Den som innehar en naturgasledning ska på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Regeringen har också beslutat om ändring i naturgasförordningen med innebörd att Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur naturgasföretagen ska uppfylla sin skyldighet att lämna information om tekniska villkor för anslutning till en naturgasledning.

Referenser:

 • regeringens proposition Biogas i naturgasnätet (prop. 2016/17:202)
 • näringsutskottets betänkande 2017/18:NU7 Biogas i naturgasnätet
 • riksdagsskrivelse 2017/18:23
 • naturgaslagen (2005:403)
 • naturgasförordningen (2006:1043)

Förordningsändringar med anledning av en ny kommunallag

Med anledning av att en ny kommunallag ska börja gälla har regeringen beslutat om ändringar i förordningen om redovisning av nätverksamhet, terrängkörningsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i miljötillsynsförordningen. Ändringarna innebär att hänvisningar till den nuvarande kommunallagen uppdateras till att avse den nya kommunallagen.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser:

 • terrängkörningsförordningen (1978:594)
 • förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
 • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)

Ändringar i havsmiljöförordningen p.g.a. ändringar i EU:s havsmiljödirektiv

Regeringen har beslutat om ändring i havsmiljöförordningen som innebär att hänvisningar till havsmiljödirektivet avser dess nya lydelse, kommissionsbeslut enligt direktivet avser det nya kommissionsbeslutet, och andra EU-rättsakter avser deras senaste lydelse. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser:

 • havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter. Ändringen innebär att Naturvårdsverket övertar rollen som tillståndsmyndighet enligt lagen om handel med utsläppsrätter. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Referenser:

 • förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Lagändringar gällande reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ändringar i lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, lagen om finansiering av kärntekniska restprodukter och lagen om kärnteknisk verksamhet.

Lagen får en ny och kortare rubrik: lag om finansiering av kärntekniska restprodukter. Det förtydligas hur man ska beräkna kärnavfallsavgiften och storleken på de säkerheter som ska ställas. Säkerheterna avser dels det s.k. finansieringsbeloppet (skillnaden mellan de medel som finns i kärnavfallsfonden och förväntade återstående kostnader), dels kompletteringsbeloppet (belopp som utöver finansieringsbeloppet bedöms behövas med hänsyn till att finansieringsbeloppet kan visa sig otillräckligt). Vid beräkning av kompletteringsbeloppet ska hänsyn tas till osäkerheter som rör framtida avgiftsintäkter och fondmedlens avkastning. Även tillståndshavare till reaktorer som har stängts av permanent efter 1974 blir skyldiga att ställa säkerhet för kompletteringsbelopp. Ställda säkerheter får tas i anspråk – förutsatt att tillståndshavaren inte betalar kärnavfallsavgift eller vidtar andra åtgärder för att säkerställa finansieringen – redan när det kan förväntas att fonderade medel inte kommer att räcka för att säkerställa finansieringen av de kostnader som tillståndshavaren ska ansvara för.

Medlen i kärnavfallsfonden ska förvaltas aktsamt. En aktsam förvaltning kan inkludera placering i bl.a. aktier. Att kärnavfallsfonden får möjlighet att investera i aktier medför att det vid fallande aktiekurser kan bli en situation där avgifterna till fonden blir högre än den skulle ha blivit med tidigare placeringsreglemente.

Principen ska alltjämt vara att kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som genererat avfallet, staten ska varken betala för avveckling eller slutförvar.

Bestämmelserna om redovisning av medel som betalats ut ur kärnavfallsfonden och tillsynsbestämmelserna preciseras för att säkerställa att syftet med lagen kan uppnås.

Utbetalade fondmedel som inte har använts i enlighet med lagens ändamål eller det som i övrigt har bestämts i utbetalningsbeslut ska kunna krävas åter till kärnavfallsfonden eller avräknas mot kommande utbetalningar ur fonden till samma mottagare. Den som inte har använt utbetalade fondmedel på ett korrekt sätt ska även kunna bli skyldig att betala kompensation för förlorad avkastning på medlen.

Lagändringarna träder i huvudsak i kraft den 1 december 2017.

Referenser:

 • regeringens proposition Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen (prop. 2016/17:199)
 • försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU2 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen
 • riksdagsskrivelse 2017/18:17
 • lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
 • lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
 • lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 21 november 2017.

Kontaktpersoner:
Miljöbedömningar: Anna Berglund 08-405 49 58
Elberedskap och utsläppsrätter: Johan Lundberg 08-405 26 63
Naturgas: Andreas Lindholm 08-405 14 54
Kommunallag: Christoffer Sheats 08-405 25 27
Havsmiljö: Staffan Löwhagen 08-405 92 45
Kärnavfallshantering: Susanne Gerland 08-405 15 72