Artikel

Regeländringar beslutade den 30 november 2017

Publicerad

Ändring i miljötillsynsförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i miljötillsynsförordningen. Genom förordningen fördelas ansvaret för tillsynen över att EU-parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver följs.

Genom ändringen i miljötillsynsförordningen ges kommunerna, länsstyrelserna och Kemikalieinspektionen ansvaret för tillsynen över EU:s kvicksilverförordning. Tillsynsansvaret fördelas på samma sätt som tillsynsansvaret över det nu gällande svenska kvicksilverförbudet.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008
 • Miljötillsynsförordningen (2011:13)

Utfärdande av lagar som avser det nya reduktionspliktssystem och ändringar i lagen om elcertifikat

Regeringen har efter riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2018 utfärdat lagändringar som avser det nya reduktionspliktssystem som införs för att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel.

Med anledning av beslutade ändringar i lagen om skatt på energi har också följdändringar gjorts i lagen om elcertifikat.

Referenser

 • Regeringens proposition Budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1)
 • Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet
 • Riksdagsskrivelse 2017/18:54
 • Lag om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
 • Lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
 • Lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
 • Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
 • Lagen (2011:1200) om elcertifikat
 • Lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling.

Kontaktpersoner

Susanne Classon 08-405 32 76 (Miljötillsynsförordningen)
Christina Nordenbladh 08-405 22 65 (Reduktionsplikt)