Artikel

Regeländringar beslutade den 7 december 2017

Publicerad

Myndighetsinstruktion för Formas

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

En analysfunktion, "Rådet för evidensbaserad miljöanalys", inrättas i Formas. Uppgiften för rådet blir att utvärdera om miljöarbetet har stöd i publicerad vetenskap, dvs. den evidens som finns för dagens miljöarbete.

Formas blir även värdmyndighet åt Klimatpolitiska rådet. Formas ska upplåta lokaler och utföra administrativa och handläggande uppgifter åt Klimatpolitiska rådet. Personalen kommer också vara anställd av Formas.

Skrivningarna om jämställdhet i Formas instruktion anpassas i enlighet med propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Genom ändringarna görs skrivningar om jämställdhet mer enhetliga för forskningsfinansiärerna.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser

  • förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Myndighetsinstruktion för Energimyndigheten

Regeringen har beslutat förordning om ändring i förordningen med instruktion för Statens energimyndighet.

Skrivningar om jämställdhet införs i enlighet med propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50).

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser

  • förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Myndighetsinstruktion för Klimatpolitiska rådet

Regeringen har beslutat förordning med instruktion för Klimatpolitiska rådet. Klimatpolitiska rådet inrättas som en ny nämndmyndighet med Formas som värdmyndighet. I instruktionen regleras myndighetens uppgifter, ledningsform, rapporteringskrav och organisation. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser

  • förordning med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Följdändringar gällande Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Regeringen har efter riksdagens beslut med anledning av propositionen 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner utfärdat följdändringar i miljöbalken, lagen om Sveriges ekonomiska zon och lagen om geografisk miljöinformation. Följdändringarna innebär uppdatering av hänvisningar till den nya lagen om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2018.

Referenser

  • regeringens proposition 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
  • utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU7 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
  • riksdagsskrivelse 2017/18:49
  • miljöbalken
  • lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
  • lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling (SFS).

Kontaktpersoner

Johan Lundberg (Myndighetsinstruktioner), 08-405 26 63
Anna Berglund (Sjöterritorium), 08-405 49 58

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.