Artikel från Statsrådsberedningen

Artificiell intelligens ska stärka svensk välfärd och konkurrenskraft

Publicerad

Utveckling och tillämpning av artificiell intelligens (AI) är en prioriterad fråga för regeringen och står i fokus för Nationella innovationsrådets möte den 19 mars 2018. Åsa Zetterberg, regeringens Chief Digital Officer, är inbjuden till mötet för att delta i diskussionen om hur regeringen kan bidra till att AI:s möjligheter utvecklas och tas tillvara i hela samhället.

Åsa Zetterberg, regeringens Chief Digital Officer.
Åsa Zetterberg är regeringens Chief Digital Officer. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Artificiell intelligens är en intelligens som uppvisas av maskiner. Genom att processa stora mängder data upptäcks mönster och samband som skapar förmåga hos maskiner att lära sig, förstå, fatta beslut och agera på ett liknande sätt som människor.

AI är en viktig katalysator för innovation och utveckling

AI är ett mycket kraftfullt verktyg och en teknologi som öppnar upp för nya förmågor, arbetssätt, affärsidéer och tjänster, och utgör på så vis en viktig katalysator för innovation och utveckling. Det kan stärka Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Idag används AI i analys- och beslutsstöd, diagnostik, hemassistenter, handläggarrobotar, självkörande fordon, hälsoappar, tal- och bildigenkänning, översättning, adaptiva lärprogram, bedrägeribekämpning i finansiella system, kundanpassning av utbud i e-handel med mera.

Ett bra innovationsklimat är en framgångsfaktor för Sverige

Det finns stora möjligheter med AI i Sverige, inom offentlig sektor, näringslivet, forskningen och för den enskilde. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och har ett bra innovationsklimat och en teknikintresserad befolkning.
– Vi har goda förutsättningar att stärka vår konkurrenskraft och göra att våra svenska företag kan nå en global marknad. En förutsättning att lyckas med det är att vi agerar snabbt och klokt, säger Åsa Zetterberg.

Kompetensbristen är en av utmaningarna

En av de främsta utmaningarna rör kompetensbristen. Sverige har höga ambitioner inom AI. Därför diskuterar regeringen frågorna aktivt och tar initiativ framåt för att stödja utvecklingen.

– Det behövs ett brett engagemang och uthållighet i satsningar från andra aktörer inom det offentliga, näringslivet och akademin. Inte minst behövs satsningar för att råda bot på kompetensbristen, stödja det livslånga lärandet och tillämpningar, säger Åsa.

Etik och transparens är en viktig fråga

När samhället nu går mot en allt bredare användning och tillämpning av AI behöver vi också ta människors oro på allvar och öka kunskapen kring vad AI är och innebär.
– Kopplat till utveckling av algoritmer och AI behöver vi också lyfta frågor kring etik och transparens så att vi får AI som agerar för mänsklighetens bästa, säger Åsa.

Åsa Zetterberg, hur ser du på din roll som regeringens Chief Digital Officer?

– Det är ett fantastiskt spännande uppdrag! Jag ska driva på en utveckling som gör att vi når målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. På så vis värnar vi vår konkurrenskraft, jobben, välfärden och en hållbar utveckling. Jag verkar för att regeringens digitaliseringsstrategi ska genomföras bland annat genom att synliggöra och koordinera behov och insatser inom olika politikområden samt genom att vara en katalysator till mer handlingskraft.